ด้วยโรงพยาบาลพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ราคากลาง 610,000 บาท (หกแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ดังนี้

1. คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ (PC) จำนวน 25 เครื่อง วงเงิน 550,000 บาท

2. เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) จำนวน 20 เครื่อง วงเงิน 60,000 บาท

ผู้สนใจ ติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ งานพัสดุ กลุ่มการจัดการ ชั้น 2 โรงพยาบาลพนมไพร อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 ถึงวันที่ 13 มีนาคม 2558 หรือสอบถามรายละเอียด ทางโทรศัพท์หมายเลข 043 591321 - 2 ต่อ 105 ในวันและเวลาราชการ หรือเว็บไซต์โรงพยาบาลพนมไพร www.Phanomphrai.net และเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง www.gprocurement.go.th รายละเอียด Download ได้ที่นี่