ด้วยโรงพยาบาลพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด มีความประสงค์ จะจ้างก่อสร้างก่อผนังและกั้นห้องอาคารปฏิบัติการวิจัย โรงพยาบาลพนมไพร จำนวน 1 หลัง ตามแบบก่อสร้าง ก่อผนังและกั้นห้องอาคารปฏิบัติการวิจัย โดยวิธีสอบราคา ราคากลางของงานก่อสร้าง 400,000 บาท (สี่แสนบาทถ้วน) ผู้สนใจขอซื้อแบบและรายละเอียดการสอบราคาได้ที่ งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลพนมไพร อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ในราคาชุดละ 500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) ระหว่างวันที่ 23 มีนาคม 2558 ถึงวันที่ 2 เมษายน 2558 ในวัน และเวลาราชการ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 043 591321-2 ต่อ 105 หรือที่ www.gprocurement.go.th หรือที่ www.phanomphrai.net รายละเอียด Download ได้ที่