จังหวัดร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ สำหรับโรงพยาบาลพนมไพรด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) จำนวน 2 รายการ โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

กลุ่มที่ 1 ราคากลาง 2,580,000 บาท (สองล้านห้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดไฮเอ็น 2 หัวตรวจ จำนวน 1 เครื่อง

กลุ่มที่ 2 ราคากลาง 3,640,000 บาท (สามล้านหกแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี ระดับกลาง 2 หัวตรวจ จำนวน 2 เครื่อง

ผู้สนใจ ติดต่อขอรับเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้ที่งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลพนมไพร อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 9 เมษายน 2558 ถึงวันที่ 21 เมษายน 2558 หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 043591321-2 ต่อ 105 ในวัน เวลาราชการ หรือตรวจสอบข้อมูลได้ที่ เว็บไซต์ของโรงพยาบาลพนมไพร WWW.phanomphrai.net เว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด www.sasuk101.net หรือเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง www.gprocurement.go.th Download รายละเอียดได้ ที่นี่