จากที่กระทรวงสาธารณสุขได้เชิญบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขทุกสาขาวิชาชีพ เข้าร่วมประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุขประจำปี 2553 ภายใต้หัวข้อ ?รพสต. สะพานเชื่อมปฐมภูมิ สู่ตติยภูมิ? ระหว่างวันที่ 4-6 สิงหาคม 2553 ณ โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิติ้ และโรงแรมเมโทรโปล จังหวัดภูเก็ต และให้ผู้ที่สนใจส่งผลงานทางวิชาการเข้านำเสนอ ปรากฎว่า มีผลงานทางวิชาการที่ส่งเข้ารับการคัดเลือกกว่า 2,000 ชิ้น ได้ถูกคัดเลือกเหลือประมาณ 400 ชิ้น โดยเจ้าหน้าที่ รพ.พนมไพร ได้รับการคัดเลือกให้เข้านำเสนอผลงานทางวิชาการในครั้งนี้ด้วยกัน 3 ชิ้น ได้แก่
  • การนำเสนอแบบ Oral Presentation
  1. "ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวางแผนระบบงานบริการสุขภาพผู้สูงอายุ จังหวัดร้อยเอ็ด" โดย ภญ.จันทร์จารึก? รัตนเดชสกุล เภสัชกรชำนาญการ และภก.ภาสกร? รัตนเดชสกุล เภสัชกรชำนาญการ
  2. "การศึกษาอุบัติการณ์ของโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก จังหวัดร้อยเอ็ด" โดย นส.ปิยะลักษณ์? ภักดีสมัย จพง.ทันตสาธารณสุขชำนาญงาน ภก.ภาสกร? รัตนเดชสกุล เภสัชกรชำนาญการ และภญ.จันทร์จารึก? รัตนเดชสกุล เภสัชกรชำนาญการ
  • การนำเสนอแบบ Poster Presentation
  1. "การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารความเสี่ยงในโรงพยาบาล ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต กรณีศึกษา โรงพยาบาลพนมไพร ต.พนมไพร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด" โดย นายวิชาญ? เอี่ยมรัศมีกุล นักวิชาการคอมพิวเตอร์
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ http://neo.moph.go.th/register/