ในการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2553 เมื่อวันที่ 4-6 สิงหาคม 2553 ณ โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้ และเมโทรโปล จังหวัดภูเก็ต ที่ผ่านมา และเจ้าหน้าที่รพ.พนมไพร ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการ ตามข่าวแจ้งแล้วนั้น ปราำกฎว่า จากผลงานที่เข้านำเสนอทั้งสิ้นกว่า 600 ผลงาน ผลงานที่ได้รับรางวัลวิชาการดีเ่ด่น คือ เรื่อง "การศึกษาอุบัติการณ์ของโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก จังหวัดร้อยเอ็ด" ซึ่งเป็นผลงานที่นำเสนอด้วยวาจาโดย นส.ปิยะลักษณ์? ภักดีสมัย จพง.ทันตสาธารณสุขชำนาญงาน และมีทีมงานที่ได้ร่วมไปนำเสนอครั้งนี้อีก 2 ท่าน คือ ภก.ภาสกร? รัตนเดชสกุล เภสัชกรชำนาญการ และภญ.จันทร์จารึก? รัตนเดชสกุล เภสัชกรชำนาญการ

โดยได้รับรางวัลผลงานวิชาการดีเด่น จากท่านจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้มอบรางวัล การได้รับรางวัลครั้งนี้ นายแพทย์อดิศร? วัฒนวงษ์สิงห์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมไพร เปิดเผยว่า เป็นผลงานที่ภาคภูมิใจอีกชิ้นหนึ่งของโรงพยาบาลพนมไพร ซึ่งเกิดจากการทำงานร่วมกันหลายระดับตั้งแต่ในระดับปฐมภูมิถึงตติยภูมิ โดยการทำงานในส่วนของโรงพยาบาลพนมไพรนั้น การทำงานที่ประสบผลสำเร็จก็จากความร่วมมือร่วมแรงจากเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย ในโรงพยาบาลพนมไพรเป็นอย่างดี


{gallery}moph2553{/gallery}