ข่าวทั่วไป

ด้วยโรงพยาบาลพนมไพร มีความประสงค์จะซื้อครุภัณฑ์และวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ ราคากลาง 975,000 บาท สำหรับโรงพยาบาลพนมไพร โดย แบ่งการจัดซื้อออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้

กลุ่มที่ 1 กล้องจุลทรรศน์ ชนิด 3 ตา พร้อมชุดถ่ายภาพดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง วงเงิน 150,000 บาท

กลุ่มที่ 2 กล้องจุลทรรศน์ ชนิด 2 ตา จำนวน 3 เครื่อง วงเงิน 210,000 บาท

กลุ่มที่ 3 ชุดการตรวจหาเลือดในอุจจาระ (Stool Occult Blood) จำนวน 5,500 ชุด ?วงเงิน 165,000 บาท

กลุ่มที่ 4 ชุดตรวจวิเคราะห์ระดับน้ำตาลกลูโคส ในหลอดเลือดฝอยและหลอดเลือดดำ จำนวน 30,000 ชุด วงเงิน 450,000 บาท

Download รายละเอียด ที่นี่

ด้วยโรงพยาบาลพนมไพร จะดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำหรับโรงพยาบาลพนมไพร เพื่อใช้ในการดำเนินการ ตามโครงการพระกรุณาธิคุณเฝ้าระวังโรคมะเร็งฯ รายการเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดแขน ขนาดไม่น้อยกว่า 24,000 บี.ที.ยู จำนวน 14 เครื่อง โดยวิธีสอบราคา ?ราคากลาง 462,000 บาท ?รายละเอียด Download ที่นี่
ตามประกาศโรงพยาบาลพนมไพร ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายคาบ) ในโครงการพระกรุณาธิคุณเฝ้าระวังโรคมะเร็งฯ จำนวน 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา รับสมัครสอบระหว่างวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 ถึง 24 พฤศจิกายน 2557 ตามประกาศโรงพยาบาลพนมไพร ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 ซึ่งกำหนดสอบคัดเลือกในวันอังคารที่ 25 พฤศจิกายน 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป สถานที่ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 โรงพยาบาลพนมไพร?Download รายละเอียดที่นี่

ด้วยโรงพยาบาลพนมไพร ได้ดำเนินการตามโครงการพระกรุณาธิคุณเฝ้าระวังโรคมะเร็ง สำหรับประชาชน อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด และยังขาดบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน จึงมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง จำนวน 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา รายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ตำแหน่งที่จะรับสมัคร จำนวน 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา ประกอบไปด้วย

1.1 พนักงานพิมพ์ จำนวน 2 อัตรา

1.2 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา

Download รายละเอียดได้ที่นี่

ตามประกาศโรงพยาบาลพนมไพร ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายคาบ) จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา ซึ่งกำหนดสอบคัดเลือกในวันจันทร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป สถานที่ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 โรงพยาบาลพนมไพร Download รายละเอียดที่นี่