ข่าวทั่วไป

mahidol54.jpg

?

??? เนื่องด้วยในวันที่ 24 กันยายน พ.ศ.2554 โรงพยาบาลพนมไพร จะจัดงาน "วันมหิดล ประจำปี พ.ศ. 2554" ขึ้น ตามข่าวที่ได้ประชาสัมพันธ์ไปแล้วนั้น ในปีนี้โรงพยาบาลพนมไพร ได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายพันธมิตรด้านสุขภาพเป็นอย่างดี และมีผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก โดย นายแพทย์ภาสกร? ไชยเศรษฐ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมกันนี้ได้รับเกียรติจากนายปณิธาน สุนารัตน์ นายอำเภอพนมไพร ในพิธีอันสำคัญของโรงพยาบาลพนมไพรในปีนี้อีกด้วย?

นพ.อดิศร วัฒนวงษ์สิงห์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมไพร เปิดเผยว่า งานการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย ครั้งที่ 4 (R2R) ประจำปี 2554 ภายใต้หัวข้อ "เชื่อมพลังเครือข่าย ขยายคุณค่างานประจำ" จัดโดยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) และภาคีเครือข่าย R2Rซึ่งได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-22 กรกฎาคม 2554 ณ อาคารชาแลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี เจ้าหน้าที่โรงพยาบลพนมไพร ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมให้ได้รับรางวัล ดังนี้

  1. รางวัล R2R ดีเด่น 1 เรื่อง ได้แก่ ผลงานเรื่อง "การพัฒนาการดูแลผู้ป่วยเมลิออยโดสิส (Melioidosis) ในหอผู้ป่วยใน โรงพยาบาลพนมไพร" โดย นางสาวกัลญา สุทธิธรรม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ตึกผู้ป่วยใน โรงพยาบาลพนมไพร
  2. การนำเสนอแบบโปสเตอร์ 2 เรื่อง ได้แก่ ผลงานเรื่อง "ปฏิทินมาตรฐานบริการปฐมภูมิ" โดย นางมณฑิรา? สิงหกองกุล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลพนมไพร และผลงานเรื่อง "ส่งมอบยาผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่รับยาต่อเนื่องที่ รพสต. อย่างไร ได้ใจผู้ให้ ถูกใจผู้รับ" โดย ภก.ภาสกร? รัตนเดชสกุล เภสัชกรชำนาญการ ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน โรงพยาบาลพนมไพร

นพ.อดิศร วัฒนวงษ์สิงห์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมไพร เปิดเผยว่า งานการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย ครั้งที่ 5 (R2R) ประจำปี 2555 ภายใต้หัวข้อ "วิถี R2R: เรียบง่าย คุณภาพ ครบวงจร" จัดโดยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) และภาคีเครือข่าย R2Rซึ่งได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-12 กรกฎาคม 2555 ณ อาคารชาแลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี เจ้าหน้าที่โรงพยาบลพนมไพร ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมให้ได้รับรางวัล R2R ดีเด่น 1 เรื่อง ในกลุ่มงานบริการสนับสนุนบริการ และบริหาร ได้แก่ ผลงานเรื่อง "ระบบยาคุณภาพที่เรียบง่ายด้วย?IT?ในการบริการผู้ป่วยใน โรงพยาบาลพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด" โดย ภก.ภาสกร? รัตนเดชสกุล และคณะ

?

?? เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2554 ที่ผ่านมา นพ.ไพจิตต์? วราชิต?ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมคณะ ได้ออกตรวจเยี่ยมติดตาม
งานสาธารณสุขและความก้าวหน้าโครงการพัฒนา ?ศูนย์มะเร็งเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี? ที่โรงพยาบาลพนมไพร และโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ กระทรวงสาธารณสุข และสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

?

เมื่อวันที่ 7-9 มิถุนายน 2554 ที่ผ่านมา นพ.อดิศร? วัฒนวงษ์สิงห์ พร้อมด้วยทีมงานสารสนเทศ และเวชระเบียน ได้เข้าร่วมประชุมวิชาการ "การประชุมวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปี 2554" ณ โรงแรมมณเฑียร พัทยา จังหวัดชลบุรี ในการนี้โรงพยาบาลพนมไพรยังได้เข้ารับรางวัล "ผลการพัฒนานวัตกรรมด้านระบบสารสนเทศ" จากนพ.พรเทพ? ศิริวนารังสรรค์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขอีกด้วย