ข่าวทั่วไป

?โรงพยาบาลพนมไพรได้ผ่านการประเมินและรับรองตามกระบวนการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ?โดยการประเมินจากศูนย์อนามัยที่ 6 จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นแบบอย่างเพื่อการเรียนรู้เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ความสำเร็จ ระหว่างบุคลากรของโรงพยาบาลทั่วไป กรมอนามัย ??จึงได้จัดประชุมเวทีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับชาติ ครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 23 ? 25 พ.ค. 2554 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร ในการนี้ โรงพยาบาลพนมไพรนำโดยท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมไพร นายแพทย์อดิศร วัฒนวงษ์สิงห์ พร้อมคณะอีก 7 ท่าน จะได้ร่วมรับประทานเกียรติบัตรโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ จากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ?????ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในวันที่? 23 พ.ค. 2554 เวลา 14.30 น. ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร ขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล

?

ด้วยอำเภอพนมไพร ได้จัดให้มีการแข่งขันกีฬาหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ขึ้นทุกปี โดยใช้ชื่อว่า "กีฬาพนมไพรสัมพันธ์" เพื่อให้ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น พนักงานรัฐวิสาหกิจ พ่อค้าประชาชน ได้ออกกำลังกาย มีพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ ในปีนี้โรงพยาบาลพนมไพร ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน โดยใช้ชื่อว่า "โรง'บาลเกมส์" ซึ่งจะจัดแข่งขันระหว่างวันที่ 19-21 มกราคม 2554?? รายละเอียด? คลิกที่นี่? ตารางเวลาการแข่งขันกีฬาพนมไพรสัมพันธ์ ประจำปี 2554?? คลิกที่นี่

พิธีเปิดจุดตรวจ ตามมาตรการรณรงค์ ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2554 ณ บริเวณสี่แยก บขส. อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด วันที่ 29 ธันวาคม 2553

??