ข่าวทั่วไป

-เนื่องด้วยในวันที่ 24 กันยายน พ.ศ.2553 โรงพยาบาลพนมไพร จะจัดงาน "วันมหิดล ประจำปีพ.ศ. 2553" ขึ้น ตามข่าวที่ได้ประชาสัมพันธ์ไปแล้วนั้น ในปีนี้โรงพยาบาลพนมไพร ได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายพันธมิตรด้านสุขภาพเป็นอย่างดี และมีผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก โดย นายแพทย์ภาสกร? ไชยเศรษฐ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมกันนี้ได้รับเกียรติจากนายปณิธาน สุนารัตน์ นายอำเภอพนมไพร ในพิธีอันสำคัญของโรงพยาบาลพนมไพรในปีนี้อีกด้วย

?

?ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ได้จัดกิจกรรมการประกวดศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามโครงการพัฒนาเครือข่ายศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร เพื่อพัฒนาการจัดเก็บฐานข้อมูลข่าวสาร นั้น บัดนี้กรรมการประกวดศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ได้ตัดสินผลงานที่เข้าประกวดตามเกณฑ์การประกวดศูนย์ข้อมูลข่าวสาร โดยมีผลการตัดสิน ดังนี้

??????????? 1. รางวัลที่ 1 ได้แก่ CUP พนมไพร - หนองฮี??

??????????? 2. รางวัลที่?2 ได้แก่ CUP ศรีสมเด็จ

??????????? 3. รางวัลที่?3 ได้แก่ CUP อาจสามารถ

และสามารถ download รายละเอียดได้ ที่นี่

ในการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2553 เมื่อวันที่ 4-6 สิงหาคม 2553 ณ โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้ และเมโทรโปล จังหวัดภูเก็ต ที่ผ่านมา และเจ้าหน้าที่รพ.พนมไพร ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการ ตามข่าวแจ้งแล้วนั้น ปราำกฎว่า จากผลงานที่เข้านำเสนอทั้งสิ้นกว่า 600 ผลงาน ผลงานที่ได้รับรางวัลวิชาการดีเ่ด่น คือ เรื่อง "การศึกษาอุบัติการณ์ของโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก จังหวัดร้อยเอ็ด" ซึ่งเป็นผลงานที่นำเสนอด้วยวาจาโดย นส.ปิยะลักษณ์? ภักดีสมัย จพง.ทันตสาธารณสุขชำนาญงาน และมีทีมงานที่ได้ร่วมไปนำเสนอครั้งนี้อีก 2 ท่าน คือ ภก.ภาสกร? รัตนเดชสกุล เภสัชกรชำนาญการ และภญ.จันทร์จารึก? รัตนเดชสกุล เภสัชกรชำนาญการ

จากที่กระทรวงสาธารณสุขได้เชิญบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขทุกสาขาวิชาชีพ เข้าร่วมประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุขประจำปี 2553 ภายใต้หัวข้อ ?รพสต. สะพานเชื่อมปฐมภูมิ สู่ตติยภูมิ? ระหว่างวันที่ 4-6 สิงหาคม 2553 ณ โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิติ้ และโรงแรมเมโทรโปล จังหวัดภูเก็ต และให้ผู้ที่สนใจส่งผลงานทางวิชาการเข้านำเสนอ ปรากฎว่า มีผลงานทางวิชาการที่ส่งเข้ารับการคัดเลือกกว่า 2,000 ชิ้น ได้ถูกคัดเลือกเหลือประมาณ 400 ชิ้น โดยเจ้าหน้าที่ รพ.พนมไพร ได้รับการคัดเลือกให้เข้านำเสนอผลงานทางวิชาการในครั้งนี้ด้วยกัน 3 ชิ้น ได้แก่
  • การนำเสนอแบบ Oral Presentation
  1. "ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวางแผนระบบงานบริการสุขภาพผู้สูงอายุ จังหวัดร้อยเอ็ด" โดย ภญ.จันทร์จารึก? รัตนเดชสกุล เภสัชกรชำนาญการ และภก.ภาสกร? รัตนเดชสกุล เภสัชกรชำนาญการ
  2. "การศึกษาอุบัติการณ์ของโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก จังหวัดร้อยเอ็ด" โดย นส.ปิยะลักษณ์? ภักดีสมัย จพง.ทันตสาธารณสุขชำนาญงาน ภก.ภาสกร? รัตนเดชสกุล เภสัชกรชำนาญการ และภญ.จันทร์จารึก? รัตนเดชสกุล เภสัชกรชำนาญการ
  • การนำเสนอแบบ Poster Presentation
  1. "การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารความเสี่ยงในโรงพยาบาล ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต กรณีศึกษา โรงพยาบาลพนมไพร ต.พนมไพร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด" โดย นายวิชาญ? เอี่ยมรัศมีกุล นักวิชาการคอมพิวเตอร์
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ http://neo.moph.go.th/register/