ข่าวทั่วไป

?

ในงานการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย หรืองาน R2R (Routine to Research) ครั้งที่ 3 ?เครือข่าย R2R ก้าวไกล สาธารณสุขไทย ก้าวหน้า? ซึ่งจัดโดยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่าย R2R อาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี .นนทบุรี ในวันที่ 14 -16 กรกฎาคม ที่ผ่านมานี้ มีการนำเสนอผลงานและมอบรางวัล ให้กับนักวิจัย และทีมวิจัยที่ได้รับรางวัล R2Rดีเด่น ทั้ง 39 ผลงาน จากการส่งเข้าประกวดทั้งหมดกว่า 322 ผลงาน โดยมีเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลพนมไพร ได้รับรางวัล R2R ดีเด่นในระดับการบริการปฐมภูมิ และระดับการบริการทุติยภูมิ 2 เรื่องได้แก่

 1. งานวิจัย เรื่อง "แค่นี้ก็ส่ง...ส่งต่ออย่างไรได้ใจทุกภาคส่วน" โดย คุณมณฑิรา นาดอน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ทางขวาของภาพ)

 2. งานวิจัย เรื่อง "ผลของการพัฒนารูปแบบบริการคลินิกโรคหืดต่อการควบคุมโรคหืด โรงพยาบาลพนมไพร" โดยคุณสวรรค์? รุจิชยากูร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ และคณะ (ทางซ้ายของภาพ)

วันที่ 27 เมษายน 2553 เวลา 14.00 น. นายแพทย์ไพจิตร วราชิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมา ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 12 นายแพทย์ภาสกร ไชยเศรษฐ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด และคณะผู้บริหารในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยนายแพทย์อดิศร ?วัฒนวงษ์สิงห์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาบพนมไพรร่วมเตรียมความพร้อมรอรับเสด็จ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ที่ทรงเสด็จมาเปิดโครงการป้องกันและควบคุมมะเร็ง จังหวัดร้อยเอ็ด และเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ์ ในเวลา 14.30 น. ณ อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ (ตึกใหม่) โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

??? กระทรวงสาธารณสุข ลงนามความร่วมมือกับโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ พัฒนาระบบป้องกันและควบคุมมะเร็ง นำร่องที่อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด เริ่มมะเร็ง 2 กลุ่มได้แก่ ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก ตับและท่อน้ำดี ในประชาชนอายุ 50 ปีขึ้นไป และกลุ่มเสี่ยงในชุมชน ตั้งเป้า 10,000 ราย มั่นใจจะลดการเสียชีวิตได้ร้อยละ 40

???? ในปี 2552 โรงพยาบาลพนมไพร ร่วมกับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ผู้นำชุมชน พ่อค้าประชาชน ในอำเภอพนมไพรและอำเภอหนองฮี ได้ร่วมกันจัดงาน ?วันมหิดล? ขึ้นในวันที่ 24 กันยายน 2552 พิธีเปิดงานเวลา 09.09 น. โดยนายปณิธาน สุนารัตน์ นายอำเภอพนมไพร เป็นประธานในพิธีเปิดงาน และนายแพทย์ภาสกร ไชยเศรษฐ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลสำคัญแห่งปี และนายแพทย์อดิศร วัฒนวงษ์สิงห์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมไพร เป็นผู้กล่าวรายงาน

วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2552 ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน โรงพยาบาลพนมไพร ได้ร่วมประชุมกับเจ้าหน้าที่สถานีอนามัยในเครือข่ายบริการสุขภาพพนมไพร-หนองฮี เพื่อพัฒนางานเภสัชกรรมที่เกี่ยวข้องในระดับของสถานีอนามัย ศูนย์สุขภาพชุมชน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพสต.) โดยท่านสามารถดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้องได้ดังต่อไปนี้
 1. การใช้ Antibiotic Smart Use
 2. Naranjo Algorithm
 3. ระบบยาสถานีอนามัย
 4. ความรู้เบื้องต้นในการใช้ยา
 5. การนอนหลับในผู้สูงอายุ
 6. คำถามซักประวัติการแพ้ยา
 7. คำแนะนำพิเศษในการใช้ยา
 8. แนวทางการจัดการผู้ป่วยแพ้ยาใน CUP พนมไพร-หนองฮี
 9. รายการเวชภัณฑ์ยาระดับสถานีอนามัย จังหวัดร้อยเอ็ด
 10. รายการยาที่ห้ามใช้ในสตรีมีครรภ์
 11. วิธีการบริหารยาในสถานีอนามัย
 12. แบบประเมินความสัมพันธ์ระหว่างอาการไม่พึงประสงค์กับยาที่สงสัย
 13. หลักการใช้ยาทั่วไป
โดยท่านสามารถ download ไฟล์ทั้งหมดได้ที่นี่