นโยบายการคัดเลือกบริษัทคู่ค้า

การคัดเลือกบริษัทคู่ค้า

โรงพยาบาลพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

คุณภาพของเวชภัณฑ์ที่จะจัดหาเป็นหัวใจของการจัดหา เนื่องจากถ้าได้เวชภัณฑ์ที่ไม่มีคุณภาพ หรือคุณภาพไม่ดีแล้ว จะทำให้เกิดความสิ้นเปลือง และสูญเสียมากกว่าเดิม เกิดผลกระทบต่อการรักษาพยาบาลได้ และอาจจะทำให้เกิดความรู้สึกว่าระบบการจัดหาเวชภัณฑ์ร่วมกันดังกล่าวล้มเหลว เป็นที่ทราบกันดีว่าเวชภัณฑ์ชนิดเดียวกัน แต่ผลิตจากต่างบริษัทจะมีคุณภาพไม่เท่าเทียม หรือแตกต่างกันได้ และถึงแม้ว่า จะผลิตจากบริษัทเดียวกันแต่ต่างรุ่นกันก็อาจมีคุณภาพที่ต่างกันได้เช่นกัน ดังนั้นการพยายามดำเนินการคัดเลือกให้ได้ว่าเวชภัณฑ์ใดของบริษัทใด มีคุณภาพดี และเหมาะสมจึงเป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญโดยต้องมีการกำหนด เกณฑ์ในการคัดเลือกทั้งในเรื่อง ของโรงงานผลิต คุณภาพผลิตภัณฑ์รวมถึงการควบคุมคุณภาพหลังการจัดซื้อ

นโยบายการคัดเลือกบริษัทคู่ค้า

  1. คณะกรรมการเภสัชกรรม และการบำบัด (PTC) เป็นผู้คัดเลือกบริษัทคู่ค้า อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
  2. เป็นบริษัทที่มีรายชื่ออยู่ในหนังสือ Green Book ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และผ่านการประเมินคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
  3. เป็นบริษัทที่สามารถจัดการปัญหาในการให้บริการทั้งในด้านการส่งสินค้า, การจัดการเมื่อเวลาสินค้าขาดคลังของบริษัท, การจัดการเมื่อสินค้ามีปัญหา

GreenBook
GreenBook1, GreenBook2, GreenBook3, GreenBook4, GreenBook5, GreenBook6, GreenBook7