ข่าวสมัครสอบ

ข่าวสมัครสอบ

? ? ? ด้วย?โรงพยาบาลพนมไพร ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ประจำปี 2560 จำนวน 1 ตำแหน่ง 2 อัตรา รับสมัครสอบระหว่าง 29 พฤษภาคม?2560 ถึงวันที่ 9 มิถุนายน?2560 ตั้งแต่เวลา 8.30-16.30น. (เว้นวันหยุดราชการ) จึงขอประกาศผลการคัดเลือกตามเอกสารเพิ่มเติมดังนี้?ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเพิ่มที่นี่


?

? ? ? ? ตามประกาศโรงพยาบาลพนมไพร ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา รับสมัครสอบระหว่างวันที่ 12 เมษายน 2560 ถึงวันที่ 21 เมษายน 2560 นั้น ?จึงขอแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก?รายละเอียดดาวน์โหลดที่นี่


?

คัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) โรงพยาบาลพนมไพร

ตำแหน่งที่จะรับสมัคร จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา

  • พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา
  • พนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 อัตรา

รับสมัครตั้งแต่วันที่?12 เมษายน 2560 ถึงวันที่ 21 เมษายน 2560

ตั้งแต่เวลา 8.30-16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเพิ่มที่นี่


?

คัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) โรงพยาบาลพนมไพร

ตำแหน่งที่จะรับสมัคร จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา

  • นักวิชาการสาธารณสุข(ประจำ รพ.สต.หนองทัพไทย) จำนวน 1 อัตรา

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2560 ถึงวันที่ 26 เมษายน 2560

ตั้งแต่เวลา 8.30-16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเพิ่มที่นี่


?

ตามประกาศโรงพยาบาลพนมไพร ประกาศรักบสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) จำนวน 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา ซึ่งจะกำหนดสอบคัดเลือกในวันจันทร์ ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 นั้น?
ทั้งนี้ โรงพยาบาลพนมไพร ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงวันที่สอบคัดเลือกจากเดิมเป็นวันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. สถานที่ ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลพนมไพร

?รายละเอียดดาวน์โหลดที่นี่