ข่าวด่วน

ด้วย กลุ่มงานหลักประกันยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์ ขออนุญาตนำหลักเกณฑ์/ขั้นตอนการแก้ไขปัญหา ในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่องการกำหนดข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐ Download ได้ที่นี่

ด้วย กลุ่มงานหลักประกันยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์ ขอรายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการและการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ  เรื่องการกำหนดข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐ "ผลการกำกับติดตามการดำเนินงาน และสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน" Download ได้ที่นี่

"ผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการฯ" Download