ข่าวด่วน

  • คำสั่ง มาตรการ กลไก หรือระบบในการดำเนินการกำหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์

    ของหน่วยงาน?Download ได้ที่นี่

  • กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน?Download ได้ที่นี่

  • แผนปฏิบัติการ CUP ปี 2564?Download ได้ที่นี่

  • คู่มือการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงาน?Download ได้ที่นี่

ด้วย กลุ่มงานหลักประกันยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์ ขออนุญาตนำหลักเกณฑ์/ขั้นตอนการแก้ไขปัญหา ในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่องการกำหนดข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐ?Download ได้ที่นี่

ด้วย กลุ่มงานหลักประกันยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์ ขอรายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการและการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ? เรื่องการกำหนดข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐ "ผลการกำกับติดตามการดำเนินงาน และสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน"?Download ได้ที่นี่