ตามที่ โรงพยาบาลพนมไพร ได้มีประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ประจำปี 2563 จำนวน 6 ตำแหน่ง 6 อัตรา รับสมัครสอบระหว่างวันที่ 21 พ.ย. 2562 ถึง วันที่ 20 ธ.ค. 2562 และกำหนดสอบคัดเลือกในวันจันทร์ที่ 23 ธ.ค. 2562 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป สถานที่ ณ ห้องประชุมปิติ ทั้งไพศาล ชั้น 3 อาคาร 60 ปี จุฬาภรณ์ โรงพยาบาลพนมไพร  ตามประกาศฯ ลงวันที่ 23 พ.ย. 2562 นั้น จึงขอประกาศผลการคัดเลือกพร้อมรายละเอียดแนบท้ายประกาศ Download รายละเอียดได้ที่นี่