ด้วยโรงพยาบาลพนมไพร จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทันตกรรม จำนวน 1 รายการ สำหรับใช้ในราชการของโรงพยาบาลพนมไพร คือ ยูนิตทำฟัน จำนวน 1 เครื่อง กำหนดยื่นซองสอบราคา ในระหว่างวันที่ 11 สิงหาคม 2553 ถึง วันที่ 30 สิงหาคม 2553 ในวันเวลาราชการ ณ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด และกำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 31 สิงหาคม 2553 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ชั้น 2 โรงพยาบาลพนมไพร อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด? ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารรายละเอียดได้ที่ งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลพนมไพร อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 11 สิงหาคม 2553 ถึง วันที่ 30 สิงหาคม 2553 หรือ สอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 0-4359-1321-2 ต่อ 105 ในวัน เวลาราชการ