ด้วยโรงพยาบาลพนมไพร จังหสัดร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ ราคากลาง 1,035,500 .- บาท (หนึ่งล้านสามหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)?

สำหรับใช้ในราชการ โรงพยายบาลพนมไพร?ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1.สเปคเครื่องกระตุกหัวใจ

2.สเปคเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ

3.สเปคเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ

4.สเปคเครื่องวัดความดันโลหิต

?ผู้สนใจ ติดต่อขอรับเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้ที่งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลพนมไพร อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด?

ระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม?2558 ถึงวันที่ 14 มกราคม 2559 หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 043591321-2 ต่อ 105 ในวัน เวลาราชการ?

หรือตรวจสอบข้อมูลได้ที่ เว็บไซต์ของโรงพยาบาลพนมไพร www.phanomphrai.net?เว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด www.sasuk101.net?หรือเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง?www.gprocurement.go.th

?


?