ด้วยจังหวัดร้อยเอ็ด (โรงพยาบาลพนมไพร) มีความประสงค์จะจ้างจ้างซ่อมแซมหลังคา

อาคารห้องผ่าตัดและห้องคลอด จำนวน 1 แห่ง

สำหรับโรงพยาบาลพนมไพร อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

ราคากลาง 633,000.-บาท (หกแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน)

ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน 2559 ถึงวันที่ 11 กรกฎาคม 2559

ในวัน และเวลาราชการ ณ ฝ่ายบริหารทั่ว โรงพยาบาลพนมไพร

หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 043 591321-2 ต่อ 105

Download รายละเอียดได้ ที่นี่


?