แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) Download เอกสาร