จังหวัดร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์บนหลังคา(Solar Rooftop) ขนาดไม่ต่ำกว่า 200 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 8,400,000.00 (แปดล้านสี่แสนบาทถ้วน)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม
ประกาศจ้าง.pdf
เอกสารประกวดราคาจ้าง.pdf
สเปคจ้าง.pdf
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ.pdf
โครงการพัสดุ.pdf