ด้วย งานพัสดุ โรงพยาบาลพนมไพร ได้จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (งบลงทุน) ได้แก่ จัดสรรระดับหน่วยบริการ 70% จำนวน 4 รายการ จัดสรรระดับจังหวัด 20% จำนวน 6 รายการ จัดสรรระดับเขต 10% จำนวน 10 รายการ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ?EB4-1 Download ได้ที่นี่