ตามหนังสือใบสั่งจ้างเลขที่ 1652 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2563 ระหว่าง โรงพยาบาลพนมไพร กับ นายอดิศักดิ์ ชัยศรี ในการจัดจ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศห้องทันตกรรม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองทัพไทย เครือข่ายบริการ CUP พนมไพร จำนวน 1 งาน ในราคา 55,000 บาท (ห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) นั้น ชุดเบิกจ่ายไตรมาส 1-1?Download ได้ที่นี่