จัดซื้อจัดจ้าง

      โดยโรงพยาบาลพนมไพร มีความประสงค์ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 1,830,000.00 บาท(หนึ่งล้านแปดแสนสามหมื่นบาทถ้วน) ตามรายการดังนี้ เอกสารแนบประกาศ

1.เครื่องจี้ห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื่อ จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียดเพิ่มเติม
2.เครื่องควบคุมการให้สารทางหลอดเลือดดำ 1 สาย จำนวน 3 เครื่อง รายละเอียดเพิ่มเติม


 

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

1. เครื่องจี้ห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื่อด้วยคลื่นวิทยุความถี่สูง จำนวน 1 เครื่อง

2. เครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ 1 สาย จำนวน 3 เครื่อง

รายละเอียดแนบท้ายประกาศ ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมที่นี่