จัดซื้อจัดจ้าง

1. เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 10 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-Bidding) ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมที่นี่ 

2. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ทันตกรรม ยูนิตทันตกรรม (Dental Units)(Dental Platfrom สำหรับคนพิการทางการเคลื่อนไหวและผู้สูงอายุที่ใช้ Wheelchair และ Mobile unit)  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมที่นี่

3. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ เครื่องตรวจหู ตา Otoscope/Ophthalmoscope(Model:Rl-3858)RIESTER Germany ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมที่นี่

4.รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ Class ll Biologycal Safety Cabinet(ตู้ปลอดเชื้อ Class ll) ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมที่นี่

5.รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ เครื่องปั่นฮีมาโตคริต ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมที่นี่

6.รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดภายนอกและปริมาณความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด (Blood Pressure Digital) ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมที่นี่

7.รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ เครื่องตรวจสมรรถภาพทารกในครรภ์ สำหรับตรวจเด็กแฝด ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมที่นี่

8.รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์วิทยาสตร์การแพทย์ เตียงเฟาว์เล่อร์ 3 ไกร์ ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมที่นี่

9.รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ เครื่องดูดเสมหะ (Secretion  Suction) ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมที่นี่

10.รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ เครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติพร้อมเตียงไฟฟ้าสำหรับดึงคอและหลัง ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมที่นี่

11.รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ เครื่องกระตุกหัวใจชนิดไบเฟสิก พร้อมภาควัดออกซิเจนในเลือด ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมที่นี่


 

ด้วยจังหวัดร้อยเอ็ด (โรงพยาบาลพนมไพร) มีความประสงค์จะจ้างจ้างซ่อมแซมหลังคา

อาคารห้องผ่าตัดและห้องคลอด จำนวน 1 แห่ง

สำหรับโรงพยาบาลพนมไพร อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

ราคากลาง 633,000.-บาท (หกแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน)

ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน 2559 ถึงวันที่ 11 กรกฎาคม 2559

ในวัน และเวลาราชการ ณ ฝ่ายบริหารทั่ว โรงพยาบาลพนมไพร

หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 043 591321-2 ต่อ 105

Download รายละเอียดได้ ที่นี่


?