ข่าวประชาสัมพันธ์

ด้วย งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ขอรายงานสรุปผลการจัดหาพัสดุประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 (แบบ สขร. 1 ) ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กำหนดข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 EB4-4 รายละเอียด Download ได้ที่นี่

ด้วย งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ขอรายงานสรุปผลการจัดหาพัสดุประจำเดือนธันวาคม 2562 (แบบ สขร. 1 ) ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กำหนดข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 EB4-3 รายละเอียด Download ได้ที่นี่

ด้วยคณะกรรมการดำเนินงาน ITA โรงพยาบาลพนมไพร ได้ดำเนินการให้บุคลากรโรงพยาบาลพนมไพรมีการปฏิบัติงาน โปร่งใส เป็นธรรม มีธรรมาภิบาลปราศจากการประพฤติมิชอบ และป้องกัน ปราบปรามทุจริต จึงขอเสนอผลการแผนป้องกันและปราบปรามทุจริต และขออนุมัติเผยแพร่บน Web site ของโรงพยาบาล EB18 รายละเอียด Download ได้ที่นี่

ด้วยคณะกรรมการดำเนินงาน ITA โรงพยาบาลพนมไพร ได้ดำเนินการให้บุคลากรโรงพยาบาลพนมไพรมีการปฏิบัติงาน โปร่งใส เป็นธรรม มีธรรมาภิบาลปราศจากการประพฤติมิชอบ และป้องกัน ปราบปรามทุจริต จึงขอเสนอผลการแผนป้องกันและปราบปรามทุจริต และขออนุมัติเผยแพร่บน Web site ของโรงพยาบาล EB23  รายละเอียด Download ได้ที่นี่

ด้วย กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลพนมไพร มีความประสงค์ขอนำมาตรการป้องกันการรับสินบน การให้และการรับของขวัญของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในโอกาสต่างๆ ของโรงพยาบาลพนมไพร  EB 17 รายละเอียด Download ได้ที่นี่

หมวดหมู่รอง

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไปของโรงพยาบาล

ข่าวสมัครสอบ