ข่าวประชาสัมพันธ์

ด้วย งานพัสดุ โรงพยาบาลพนมไพร มีความประสงค์ขอนำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (งบลงทุน) ตามเอกสารที่แนบเรียนมาพร้อมนี้ ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์และปิดประกาศของโรงพยาบาลพนมไพร EB2-2 รายละเอียด Download ได้ที่นี่

ด้วย งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป มีความประสงค์ขอนำประกาศฯ เผยแพร่บนเว็บไซต์ ดังรายการต่อไปนี้

1. ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 

2. ประกาศโรงพยาบาลพนมไพร ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560

3. ประกาศโรงพยาบาลพนมไพร เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา   "

EB2-1 รายละเอียด Download ได้ที่นี่

ด้วย คณะกรรมการทีมตาสับปะรด สดใสใส่ใจต้านทุจริต โรงพยาบาลพนมไพรได้รับมอบหมายในการดำเนินงานเรื่อง การตรวจสอบการทำงานในองค์กร เพื่อการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใสตามนโยบายศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข  "การประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)" (EB 19) ได้มีส่วนร่วมในการสอดส่องและส่งข้อมูลเข้ามาเพื่อการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง การตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามอัตลักษณ์ของโรงพยาบาล "ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ สามัคคี มีน้ำใจ" เพื่อให้เกิดการพัฒนาและเป็นโรงพยาบาลคุณธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ ในการนี้ คณะกรรมการทีมตาสับปะรด สดใสใส่ใจต้านทุจริต จึงขอนำรายงานผลการดำเนินงานฯ ดังกล่าว ตาม รายละเอียด Download ได้ที่นี่

ด้วยงานพัสดุ โรงพยาบาลพนมไพร ได้จัดทำรายงานสรุปผลวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เฉพาะงบลงทุน รายการครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ประเภทค่าเสื่อมสำหรับหน่วยบริการและค่าเสื่อมระดับประเทศที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้เป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของหน่วยงานภาครัฐ ที่กำหนดให้ส่วนราชการนำผลการวิเคราะห์ไปปรับปรุงและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่จะแสดงออกถึงความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ในการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุดต่อภาครัฐ EB 1 รายละเอียด Download ได้ที่นี่

ตามที่กลุ่มการพยาบาล จัดทำระเบียบปฏิบัติการพยาบาลตาม Specific clinical list กลุ่มการพยาบาล ได้นำสู่การปฏิบัติ และได้ทำการประเมินผล นิเทศติดตาม ให้การปฏิบัติการพยาบาลให้เป็นไปตาม Specific clinical list ที่จัดทำขึ้น จึงขอรายงานผลการประเมินตามเอกสารแนบ และได้แจ้งเวียนให้ทุกหน่วยงานทราบโดยทั่วกัน EB.25 รายละเอียด Download ได้ที่นี่

หมวดหมู่รอง

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไปของโรงพยาบาล

ข่าวสมัครสอบ