ข่าวประชาสัมพันธ์

ตามที่คณะทำงาน ITA โรงพยาบาลพนมไพร ได้ดำเนินการให้บุคลากรมีการปฏิบัติงานโปร่งใส เป็นธรรม มีธรรมาภิบาล ปราศจาคการประพฤติมิชอบ และป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน คณะกรรมการความเสี่ยง ได้ประชุมวิเคราะห์ประเด็นผลประโยชน์ทับซ้อน กรอบแนวทางป้องกันตามเอกสารแนบ จึงขอแจ้งเวียนประกาศให้หัวหน้าจุด หัวหน้าฝ่ายแจ้งบุคลากรในหน่วยงานให้ถือปฏิบัติโดยทั่วกัน EB.21 รายละเอียด Download ได้ที่นี่

ตามที่คณะทำงาน ITA โรงพยาบาลพนมไพร ได้ดำเนินการให้บุคลากรมีการปฏิบัติงานโปร่งใส เป็นธรรม มีธรรมาภิบาล ปราศจาคการประพฤติมิชอบ และป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน คณะกรรมการความเสี่ยง ได้ประชุมวิเคราะห์ประเด็นผลประโยชน์ทับซ้อน กรอบแนวทางป้องกันตามเอกสาร EB.20 รายละเอียด Download ได้ที่นี่

ตามที่คณะทำงาน โครงการพระกรุณาธิคุณเฝ้าระวังโรคมะเร็งฯสำหรับประชาชน อำเภอพนมไพร และอำเภอหนองฮี ได้ดำเนินงานตามแผนงานโครงการไปแล้วนั้น จึงขอรายงานแผนการดำเนินงานออกประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อค้นหากลุ่มเสี่ยงรายใหม่ ตามราย รพสต. ปีงบประมาณ 2563 EB.6 รายละเอียด Download ได้ที่นี่

ตามที่คณะทำงาน โครงการพระกรุณาธิคุณคัดกรองมะเร็งตับและท่อน้ำดี ได้ดำเนินงานตามแผนงานโครงการไปแล้วนั้น จึงขอรายงานผลการปฏิบัติการตรวจคัดกรองใน ปีงบประมาณ 2563 โดยมีจำนวนมารับการตรวจทั้งหมด 467 ราย เป็นรายใหม่ 312 ราย เป็นรายเก่า 155 ราย รายละเอียดแยกราย รพสต. EB.7 รายละเอียด Download ได้ที่นี่

ตามที่คณะทำงาน โครงการพระกรุณาธิคุณเฝ้าระวังโรคมะเร็งฯสำหรับประชาชน อำเภอพนมไพร และอำเภอหนองฮี ได้ดำเนินงานตามแผนงานโครงการไปแล้วนั้น จึงขอรายงานผลการประชุม และสรุปผลการดำเนินงาน ปี 2562  EB.5 รายละเอียด Download ได้ที่นี่

หมวดหมู่รอง

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไปของโรงพยาบาล

ข่าวสมัครสอบ