ข่าวประชาสัมพันธ์

 จังหวัดร้อยเอ็ด โดย โรงพยาบาลพนมไพร มีความประสงค์จะประกวดราคาเช่าเช่าเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอลพร้อมระบบจัดเก็บรับ-ส่ง ข้อมูลภาพทางการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานเช่าในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 564,000.00 บาท (ห้าแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โปรดสอบถามมายังจังหวัดร้อยเอ็ด โดย โรงพยาบาลพนมไพร ผ่านทางอีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด ภายในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 โดยจังหวัดร้อยเอ็ด โดย โรงพยาบาลพนมไพรจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.pnphos.net และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 Download รายละเอียดได้ที่นี่

  ด้วยกลุ่มการพยาบาลโรงพยาบาลพนมไพร มีความประสงค์ขอนำ Flow Chart การให้บริการของโรงพยาบาลพนมไพร เพื่อเผยแพร่อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน เป็นการแสดงความโปร่งใสของการดำเนินงาน และเกิดความโปร่งใสเป็นธรรมในการให้บริการ ผู้รับผิดชอบงานจึงขอ เสนอ Flow Chart การดำเนินงาน รายละเอียด Download ได้ที่นี่

  ด้วยโรงพยาบาลพนมไพร มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตามกรอบอัตรากำลังลูกจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งที่คัดเลือก จำนวน 6 ตำแหน่ง 6 อัตรา

ตำแหน่งที่รับสมัคร จำนวน 6 ตำแหน่ง 6 อัตรา

1. นักโภชนาการ                                                จำนวน 1 อัตรา

2. นักกายภาพบำบัด                                           จำนวน 1 อัตรา

3. แพทย์แผนไทย                                              จำนวน 1 อัตรา

4. พนักงานช่วยการพยาบาล (หมอนวด)                  จำนวน 1 อัตรา

5. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (กลุ่มงานการพยาบาล)    จำนวน 1 อัตรา

6. พนักงานบริการ (งานจ่ายกลาง-ซักฟอก)              จำนวน 1 อัตรา

ผู้สนใจติดต่อขอรับและยื่นใบสมัครได้ที่ งานธุรการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ชั้น 3 อาคาร 60 ปี จุฬาภรณ์ โรงพยาบาลพนมไพร อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 0 4359 1321 - 2 ต่อ 4304 หรือสามารถดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ http://www.pnphos.net หมายเหตุ ในวันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562 จะทำการปิดรับใบสมัครในเวลา 16.00 น. Download รายละเอียดได้ที่นี่

   ตามที่ โรงพยาบาลพนมไพร ได้มีประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ประจำปี 2563 จำนวน 6 ตำแหน่ง 6 อัตรา รับสมัครสอบระหว่างวันที่ 21 พ.ย. 2562 ถึง วันที่ 20 ธ.ค. 2562 และกำหนดสอบคัดเลือกในวันจันทร์ที่ 23 ธ.ค. 2562 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป สถานที่ ณ ห้องประชุมปิติ ทั้งไพศาล ชั้น 3 อาคาร 60 ปี จุฬาภรณ์ โรงพยาบาลพนมไพร  ตามประกาศฯ ลงวันที่ 23 พ.ย. 2562 นั้น จึงขอประกาศผลการคัดเลือกพร้อมรายละเอียดแนบท้ายประกาศ Download รายละเอียดได้ที่นี่

  เรื่อง ประกาศโรงพยาบาลพนมไพรผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน)

        ตามประกาศโรงพยาบาลพนมไพร ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง การคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) โรงพยาบาลพนมไพร จำนวน 6 ตำแหน่ง

ซึ่งกำหนดสอบคัดเลือกในวันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมปิติ ทั้งไพศาล และห้องจรัส สุวรรณเวลา อาคาร 60 ปี จุฬาภรณ์ โรงพยาบาลพนมไพร รายชื่อตามเอกสารแนบ Download รายละเอียดได้ที่นี่

หมวดหมู่รอง

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไปของโรงพยาบาล

ข่าวสมัครสอบ