ข่าวประชาสัมพันธ์

 ตามประกาศโรงพยาบาลพนมไพร ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2562 เรื่อง การคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) โรงพยาบาลพนมไพร จำนวน 7 ตำแหน่ง 9 อัตรา รับสมัครสอบระหว่างวันที่ 7 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 16 ตุลาคม 2562 ซึ่งกำหนดสอบคัดเลือกในวันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมปิติ ทั้งไพศาล และห้องจรัส สุวรรณเวลา อาคาร 60 ปี จุฬาภรณ์ โรงพยาบาลพนมไพร Download รายละเอียดได้ที่นี่

  ด้วยโรงพยาบาลพนมไพร มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตามกรอบอัตรากำลังลูกจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งที่คัดเลือก จำนวน 7 ตำแหน่ง 9 อัตรา

ตำแหน่งที่รับสมัคร จำนวน 7 ตำแหน่ง 9 อัตรา ประกอบไปด้วย

1. นักเทคนิคการแพทย์ (กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์)   จำนวน  2  อัตรา

2. นักวิชาการสาธารณสุข (สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนมไพร)  จำนวน  1  อัตรา

3. พนักงานประจำห้องยา (กลุ่มงานเภสัชฯ)  จำนวน  1  อัตรา

4. พนักงานประจำตึก (กลุ่มการพยาบาล)  จำนวน  1  อัตรา

5. พนักงานช่วยการพยาบาล (กลุ่มการพยาบาล)  จำนวน  1  อัตรา

6. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (กลุ่มการพยาบาล)  จำนวน  2  อัตรา

7. ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด (กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู)  จำนวน  1  อัตรา

ผู้สนใจติดต่อขอรับและยื่นใบสมัครได้ที่ ที่งานธุรการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป (ชั้น3) อาคาร 60 ปี จุฬาภรณ์ โรงพยาบาลพนมไพร อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 16 ตุลาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 0 4359 1321 - 2 ต่อ 4304 หรือสามารถดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ http://www.pnphos.net หมายเหตุ ในวันพุธที่ 16 ตุลาคม 2562 จะทำการปิดรับใบสมัครในเวลา 16.00 น. Download รายละเอียดได้ที่นี่

   จังหวัดร้อยเอ็ด โดย โรงพยาบาลพนมไพร มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 3,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 80 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.pnphos.net หรือ www.gprocurement.go.th หรือ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-4359-1321-2 ต่อ 4302 ในวันและเวลาราชการ Download รายละเอียดได้ที่นี่

  ด้วยโรงพยาบาลพนมไพร มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตามกรอบอัตรากำลังลูกจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งที่คัดเลือก จำนวน 2 ตำแหน่ง 4 อัตรา

ตำแหน่งที่รับสมัคร จำนวน 2 ตำแหน่ง 4 อัตรา

1. พยาบาลวิชาชีพ (กลุ่มงานการพยาบาล)   จำนวน  3  อัตรา

2. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (กลุ่มงานการพยาบาล)  จำนวน  1  อัตรา

ติดต่อขอรับและยื่นใบสมัครได้ที่ ที่งานธุรการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป (ชั้น3) อาคาร 60 ปี จุฬาภรณ์ โรงพยาบาลพนมไพร อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 27 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 0 4359 1321 - 2 ต่อ 4304 หรือสามารถดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ http://www.pnphos.net หมายเหตุ ในวันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562 จะทำการปิดรับใบสมัครในเวลา 16.00 น. Download รายละเอียดได้ที่นี่

  ด้วยโรงพยาบาลพนมไพร มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว  (รายวัน) ตามกรอบอัตรากำลังลูกจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งที่คัดเลือก จำนวน 3 ตำแหน่ง 4 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่รับสมัคร จำนวน 3 ตำแหน่ง 4 อัตรา

1. นักวิชาการสาธารณสุข (สสอ.พนมไพร) จำนวน 1 อัตรา

2. พนักงานขับรถยนต์ (กลุ่มงานบริหารทั่วไป) จำนวน 2 อัตรา

3. พนักงานช่วยการพยาบาล (หมอนวด) (กลุ่มงานการแพทย์แผนไทย) จำนวน 1 อัตรา

สอบถามรายละเอียด และหรือขอรับใบสมัคร ได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลพนมไพร อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ในวันเวลาราชการ โทรศัพท์ 0 4359 1321 - 2 ต่อ 4304 หรือสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.pnphos.net ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  Download รายละเอียดได้ที่นี่

หมวดหมู่รอง

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไปของโรงพยาบาล

ข่าวสมัครสอบ