ข่าวประชาสัมพันธ์

  ตามประกาศโรงพยาบาลพนมไพร ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 เรื่อง การคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) โรงพยาบาลพนมไพร จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา รับสมัครสอบระหว่างวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 ซึ่งกำหนดสอบคัดเลือกในวันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมปิติ ทั้งไพศาล และห้องจรัส สุวรรณเวลา อาคาร 60 ปี จุฬาภรณ์ โรงพยาบาลพนมไพร มีผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ ดังนี้ รายละเอียด Download ได้ที่นี่

  ด้วยโรงพยาบาลพนมไพร มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตามกรอบอัตรากำลังลูกจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งที่คัดเลือกจำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา รายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ตำแหน่งที่จะรับสมัคร จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา ประกอบไปด้วย

1.1 พยาบาลวิชาชิพ (กลุ่มงานการพยาบาล)  จำนวน  1  อัตรา

1.2 นายช่างเทคนิค (กลุ่มงานบริหารทั่วไป)  จำนวน  1  อัตรา

รายละเอียด Download ได้ที่นี่

ด้วยคณะกรรมการดำเนินงาน ITA โรงพยาบาลพนมไพร ได้ดำเนินการให้บุคลากรโรงพยาบาลพนมไพรมีการปฏิบัติงาน โปร่งใส เป็นธรรม มีธรรมาภิบาล ปราศจากการประพฤติมิชอบ และป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน จึงขอเสนอผลการประชุมการดำเนินงานการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  และขออนุมัติเผยแพร่บน Web site ของโรงพยาบาล EB 22  รายละเอียด Download ได้ที่นี่

ด้วยโรงพยาบาลพนมไพร มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตามกรอบอัตรากำลังลูกจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งที่คัดเลือกจำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา โดยอาศัยอำนาจตาม ข้อ 8 (4) ของหลักเกณฑ์ ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินบำรุงของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2562 ประกาศ ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 รายละเอียด Download ได้ที่นี่

ด้วย งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ขอรายงานสรุปผลการจัดหาพัสดุประจำเดือนมกราคม 2563 (แบบ สขร. 1 ) ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กำหนดข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 EB4-6 รายละเอียด Download ได้ที่นี่

หมวดหมู่รอง

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไปของโรงพยาบาล

ข่าวสมัครสอบ