Who's Online

มี 14 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ระบบงานสารสนเทศ

ข่าวกระทรวงสาธารณสุข

หน่วยงานในเครือข่าย

รพ.สต.นาชม
รพ.สต.ดอนแดง
รพ.สต.กุดน้ำใส
รพ.สต.หนองทัพไทย
รพ.สต.หัวนา
รพ.สต.โพธิ์ใหญ่
รพ.สต.วารีสวัสดิ์
รพ.สต.คำแดง
รพ.สต.โพธิ์ชัย
รพ.สต.นานวล
รพ.สต.คำไฮ
รพ.สต.สระแก้ว
รพ.สต.ค้อใหญ่
รพ.สต.ชานุวรรณ
รพ.สต.หนองบัว

Link แนะนำรายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงและคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

ตามที่คณะกรรมการความเสี่ยงของโรงพยาบาลพนมไพร ได้ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ไปแล้วนั้นจึงขอรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนประจำปีงบประมาณ 2564 และ สรุปผลการวิเคราะห์ประเด็นผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทางป้องกัน ปี 2564 โรงพยาบาลพนมไพร?EB21 Download ได้ที่นี่

รายงานผลการดำเนินงานชมรมพอเพียง ต้านทุจริต จิต STRONG โรงพยาบาลพนมไพร

ด้วย คณะกรรมการทำงานขับเคลื่อนชมรมพอเพียง ต้านทุจริต จิต STRONG โรงพยาบาลพนมไพร ได้รับมอบหมายดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐโดยส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีส่วนร่วมในการดำเนินงานและมีส่วนในการแสดงความคิดเห็นอย่างทั่วถึงจึงมีการรวมกลุ่มจัดตั้ง "ชมรมพอเพียง ต้านทุจริต จิต?STRONG โรงพยาบาลพนมไพร" เพื่อเป็นช่องทางสื่อสาร การจัดกิจกรรมเกี่ยวกับสร้างเสริมวัฒนธรรมสุจริตในองค์กร?EB23 Download ได้ที่นี่

การนำประเด็นผลประโยชน์ทับซ้อนแจ้งเวียนให้ถือปฏิบัติ

ตามที่คณะทำงาน ITA โรงพยาบาลพนมไพร ได้ดำเนินการให้บุคลากรมีการปฏิบัติงาน โปร่งใส เป็นธรรม มีธรรมมาภิบาล ปราศจาคการประพฤติมิชอบ และป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนคณะกรรมการความเสี่ยงได้วิเคราะห์ประเด็นผลประโยชน์ทับซ้อน กรอบแนวทางป้องกันตามเอกสาร?EB20 Download ได้ที่นี่

รายงานผลการประชุมการวิเคราะห์ผลประโยชน์ทับซ้อน

ตามที่คณะกรรมการความเสี่ยงของโรงพยาบาลพนมไพร ได้ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ไปแล้วนั้นจึงขอรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนประจำปีงบประมาณ 2564 และสรุปผลการวิเคราะห์ประเด็นผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทางป้องกัน ปี 2564 โรงพยาบาลพนมไพร?EB19 Download ได้ที่นี่

ประกาศโรงพยาบาลพนมไพร เรื่อง มาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน จำนวน 6 เรื่อง

ด้วยกลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลพนมไพร มีความประสงค์ขอนำประกาศโรงพยาบาลพนมไพร จำนวน 6 เรื่อง?

1. ประกาศโรงพยาบาลพนมไพร เรื่อง การให้และรับของขวัญของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในโอกาสต่างๆ

2.?ประกาศโรงพยาบาลพนมไพร เรื่อง มาตรการป้องกันการการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ

3.?ประกาศโรงพยาบาลพนมไพร เรื่อง มาตรการป้องกันการการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

4.?ประกาศโรงพยาบาลพนมไพร เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นการเงินบริจาค และทรัพย์สินบริจาค

5.?ประกาศโรงพยาบาลพนมไพร เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำผิดวินัย

6.?ประกาศโรงพยาบาลพนมไพร เรื่อง มาตรการแนวทางปฏิบัติในการรับส่วนแถมพิเศษส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอื่นใดเพิ่มเติมจากที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้ในขอบเขตของงาน?EB13 Download ได้ที่นี่

ปฏิทินผู้อำนวยการ

ปฏิทินกิจกรรม รพ.

แพทย์ประจำโรงพยาบาล

วัชระ เอี่ยมรัศมีกุล
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมไพร

พิสิทธิ์ จันทร์สาม
นายแพทย์

ประจักร์ มรกตอัมพรกุล
นายแพทย์

มนัสวี เลียงจินดาถาวร
นายแพทย์
ประภารัตน์ น้อยสุวรรณา
แพทย์หญิง
อัจฉริยาพร นวลเพ็ญ
แพทย์หญิง

ช่องทางรับข้อเสนอแนะ