Who's Online

มี 11 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ระบบงานสารสนเทศ

ข่าวกระทรวงสาธารณสุข

หน่วยงานในเครือข่าย

รพ.สต.นาชม
รพ.สต.ดอนแดง
รพ.สต.กุดน้ำใส
รพ.สต.หนองทัพไทย
รพ.สต.หัวนา
รพ.สต.โพธิ์ใหญ่
รพ.สต.วารีสวัสดิ์
รพ.สต.คำแดง
รพ.สต.โพธิ์ชัย
รพ.สต.นานวล
รพ.สต.คำไฮ
รพ.สต.สระแก้ว
รพ.สต.ค้อใหญ่
รพ.สต.ชานุวรรณ
รพ.สต.หนองบัว

Link แนะนำ



กำหนดการฉีดวัคซีน COVID-19 ในเด็กอายุ 5-11 ปี

274036938_2036037116569880_6287224756353418502_n.jpg

???????? เช็คด่วน‼️‼️

****โรงพยาบาลพนมไพร มีการปรับเปลี่ยนกำหนดการการจัดบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

ตามที่ได้มีประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ลงวันที่ 13 มกราคม 2565 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานห้องผ่าตัด ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลพนมไพร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด นั้น บัดนี้ การเลือกสรรได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร ตามรายชื่อดังต่อไปนี้ Download รายละเอียดได้ที่นี่

ประกาศโรงพยาบาลพนมไพร เรื่อง การคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) โรงพยาบาลพนมไพร

ด้วยโรงพยาบาลพนมไพร มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตามกรอบอัตรากำลังลูกจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งที่คัดเลือก จำนวน 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา โดยอาศัยอำนาจตาม ข้อ 9 ข้อ 10 ของหลักเกณฑ์ ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยเงินบำรุงของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2561 ประกาศ ณ วันที่ 29 มกราคม 2561 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ Download รายละเอียดได้ที่นี่

1. ตำแหน่งที่จะรับสมัคร จำนวน 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา ประกอบไปด้วย

    1.1 นักวิชาการพัสดุ (กลุ่มงานบริหารทั่วไป)   จำนวน   1   อัตรา

    1.2 พนักงานทำความสะอาด (กลุ่มงานบริหารทั่วไป)   จำนวน   2   อัตรา

ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด (โรงพยาบาลพนมไพร) เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)

จังหวัดร้อยเอ็ด (โรงพยาบาลพนมไพร) มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 854,000.00 บาท (แปดแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โปรดสอบถามมายัง จังหวัดร้อยเอ็ด (โรงพยาบาลพนมไพร) ผ่านทางอีเมลย์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลาง กำหนด ภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 โดยจังหวัดร้อยเอ็ด (โรงพยาบาลพนมไพร) จะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.pnphos.net และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 Download รายละเอียดได้ที่นี่

ผอ.รพ.พนมไพร นำทีมบุคลากรร่วมแสดงนิทรรศการผลงาน พร้อมประชุมวิชาการวันมะเร็งโลก

141414.jpg

ผอ.รพ.พนมไพร นำทีมบุคลากรร่วมแสดงนิทรรศการผลงาน พร้อมประชุมวิชาการวันมะเร็งโลก เขตสุขภาพที่ 7 โดยมีนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน ณ อาคารศูนย์มะเร็งเฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ***

ปฏิทินผู้อำนวยการ

ปฏิทินกิจกรรม รพ.

แพทย์ประจำโรงพยาบาล

วัชระ เอี่ยมรัศมีกุล
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมไพร

พิสิทธิ์ จันทร์สาม
นายแพทย์

ประจักร์ มรกตอัมพรกุล
นายแพทย์

มนัสวี เลียงจินดาถาวร
นายแพทย์
ประภารัตน์ น้อยสุวรรณา
แพทย์หญิง

S__7200857.jpg

พีร วิสูตรานุกูล
นายแพทย์

 

 นิธิธาวดี  กวีมูล
แพทย์หญิง

ช่องทางรับข้อเสนอแนะ