Who's Online

มี 11 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ระบบงานสารสนเทศ

ข่าวกระทรวงสาธารณสุข

หน่วยงานในเครือข่าย

รพ.สต.นาชม
รพ.สต.ดอนแดง
รพ.สต.กุดน้ำใส
รพ.สต.หนองทัพไทย
รพ.สต.หัวนา
รพ.สต.โพธิ์ใหญ่
รพ.สต.วารีสวัสดิ์
รพ.สต.คำแดง
รพ.สต.โพธิ์ชัย
รพ.สต.นานวล
รพ.สต.คำไฮ
รพ.สต.สระแก้ว
รพ.สต.ค้อใหญ่
รพ.สต.ชานุวรรณ
รพ.สต.หนองบัว

Link แนะนำประกาศโรงพยาบาลพนมไพร เรื่อง การคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) โรงพยาบาลพนมไพร

ด้วยโรงพยาบาลพนมไพร มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตามกรอบอัตรากำลังลูกจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งที่คัดเลือก จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่รับสมัคร จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา ประกอบไปด้วย

1. พนักงานบริการ (กลุ่มงานการพยาบาล) จำนวน 1 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ผู้สนใจติดต่อขอรับและยื่นใบสมัครได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป (ชั้น 3) อาคาร 60 ปี จุฬาภรณ์ โรงพยาบาลพนมไพร อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 0 4359 1321 - 2 ต่อ 4305 หรือสามารถดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ http://pnphos.net/hosweb/ หมายเหตุ ในวันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564 จะทำการปิดรับใบสมัครในเวลา 16.00 น. Download รายละเอียดได้ที่นี่

โรงพยาบาลพนมไพร "เปิดรับบริจาคอุปกรณ์ที่จำเป็น" เพื่อใช้ในหอผู้ป่วยเฉพาะกิจ Covid-19 และเครือข่ายศูนย์พักพิง

167542030_1861111397395787_2920379309682483190_n.jpg

เนื่องจากโรงพยาบาลพนมไพร จะปรับอาคารผู้ป่วยในเป็นหอผู้ป่วยโควิด-19 ทั้งหมดจำนวน 30 เตียง (Cohort Ward/AIIR) เพื่อรองรับผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่เพิ่มจำนวนขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ยังขาดอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็น โรงพยาบาลพนมไพร จึงขอเปิดรับบริจาคอุปกรณ์ที่จำเป็น เพื่อใช้ในหอผู้ป่วยเฉพาะกิจรวมทั้งเครือข่ายศูนย์พักพิง ดังนี้
1. เครื่องวัดความดันอัตโนมัติ
2. ปรอทวัดไข้
3. เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว (Oximeter)
4. ชุด PPE
จำนวนตามความประสงค์และสะดวกของผู้บริจาค
-------------------
11/7/2564

ดูน้อยลง

ประกาศโรงพยาบาลพนมไพร เรื่อง การปรับระบบบริการในสถานการแพร่ระบาด Covid -19

214819107_1859755427531384_8926070735689441171_n.jpg

ตามที่ได้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ระลอกใหม่ที่มีการระบาดเป็นวงกว้าง ทำให้มีผู้ติดเชื้อฯ เป็นจำนวนมาก เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด โรงพยาบาลพนมไพร
จึงขอประกาศ ดังนี้
> "ให้บริการ" ผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินและมีอาการเร่งด่วน เปิดให้บริการปกติ 24 ชั่วโมง
> "งดเยี่ยมทุกกรณี "แผนกผู้ป่วยใน
> "งดบริการ"
- แผนกผู้ป่วยนอก
- ห้องคลอด
- ห้องผ่าตัด
- แผนกทันตกรรม (สำหรับงานที่ฟุ้งกระจาย)
- แผนกกายภาพ
- แผนกแพทย์แผนไทยฯ
ระหว่างวันที่ 9 – 31 กรกฎาคม 2564
>>หากมีข้อสงสัย ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่
โทรศัพท์หมายเลข 0 4359 1321 ถึง 2
โทรศัพท์มือถือ (สายด่วนโควิด) 08 6334 9344
--------------
9/7/2564

 

ประกาศโรงพยาบาลพนมไพร เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ประจำปี 2564

ตามที่ โรงพยาบาลพนมไพร ได้มีประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ประจำปี 2564 จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา รับสมัครสอบระหว่างวันที่ 21 มิถุนายน 2564 ถึง วันที่ 25 มิถุนายน 2564 และกำหนดสอบคัดเลือกในวันอังคารที่ 29 มิถุนายน 2564 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป สถานที่ ณ ห้องประชุมปิติ ทั้งไพศาล ชั้น 3 อาคาร 60 ปี จุฬาภรณ์ โรงพยาบาลพนมไพร ตามประกาศฯ ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2564 นั้น จึงขอประกาศผลการคัดเลือกพร้อมรายละเอียดแนบท้ายประกาศ ดังต่อไปนี้ 

ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องยา (กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค) จำนวน 1 อัตรา ได้แก่

1. นางสาววรรณภา  ประชุมพันธ์

บัญชีสำรอง

1. นางสาวสุปราณี  ทองเบ้า

2. นางสาวนงนุช  คำพันธ์

ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศ รายงานตัวเพื่อปฏิบัติราชการใน วันที่ 1 กรกฏาคม 2564 พร้อมนำเอกสารหลักฐานตามรายละเอียดแนบท้ายนี้ มาด้วย ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ งานธุรการ ชั้น 3 อาคาร 60 ปี จุฬาภรณ์ โรงพยาบาลพนมไพร Download รายละเอียดที่นี่

ประกาศโรงพยาบาลพนมไพร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน)

ตามประกาศโรงพยาบาลพนมไพร ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2564 เรื่อง การคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) โรงพยาบาลพนมไพร จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา รับสมัครสอบระหว่างวันที่ 21 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 25 มิถุนายน 2564 ซึ่งกำหนดสอบคัดเลือกในวันอังคารที่ 29 มิถุนายน 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมปิติ ทั้งไพศาล โรงพยาบาลพนมไพร มีผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ Download รายละเอียด ที่นี่

ปฏิทินกิจกรรม รพ.

แพทย์ประจำโรงพยาบาล

วัชระ เอี่ยมรัศมีกุล
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมไพร

พิสิทธิ์ จันทร์สาม
นายแพทย์

ประจักร์ มรกตอัมพรกุล
นายแพทย์

มนัสวี เลียงจินดาถาวร
นายแพทย์
ประภารัตน์ น้อยสุวรรณา
แพทย์หญิง

S__7200857.jpg

พีร วิสูตรานุกูล
นายแพทย์

S__7200852.jpg

ปายฟ้า  ดังก้อง
แพทย์หญิง

               

 นิธิธาวดี  กวีมูล
แพทย์หญิง

ช่องทางรับข้อเสนอแนะ