Who's Online

มี 16 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ระบบงานสารสนเทศ

ข่าวกระทรวงสาธารณสุข

หน่วยงานในเครือข่าย

รพ.สต.นาชม
รพ.สต.ดอนแดง
รพ.สต.กุดน้ำใส
รพ.สต.หนองทัพไทย
รพ.สต.หัวนา
รพ.สต.โพธิ์ใหญ่
รพ.สต.วารีสวัสดิ์
รพ.สต.คำแดง
รพ.สต.โพธิ์ชัย
รพ.สต.นานวล
รพ.สต.คำไฮ
รพ.สต.สระแก้ว
รพ.สต.ค้อใหญ่
รพ.สต.ชานุวรรณ
รพ.สต.หนองบัว

Link แนะนำประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานสาธารณสุขทั่วไป เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข,นักวิชาการเงินและบัญชี,นายช่างไฟฟ้า,พนักงานบริการ,พนักงานช่วยเหลือคนไข้

ตามที่ได้ประกาศ สำนักงานสาธารณสุขร้อยเอ็ด ลงวันที่ 9 มีนาคม 2564 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปในตำแหน่ง ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข , นักวิชาการเงินและบัญชี , นายช่างไฟฟ้า , พนักงานบริการ , พนักงานช่วยเหลือคนไข้ และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในวันที่ 22 มีนาคม 2564 นั้น Download ได้ที่นี่

ประกาศโรงพยาบาลพนมไพร เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) ประจำปี 2564

ตามที่โรงพยาบาลพนมไพร ได้มีประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) ประจำปี 2564 จำนวน 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา โดยกำหนดสอบคัดเลือกในวันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป สถานที่ ณ ห้องประชุมปิติ ทั้งไพศาล ชั้น 3 อาคาร 60 ปี จุฬาภรณ์โรงพยาบาลพนมไพร ตามประกาศฯ จึงขอประกาศผลการคัดเลือกพร้อมรายละเอียดแนบท้ายประกาศ ดังต่อไปนี้ Download ได้ที่นี่

ประกาศโรงพยาบาลพนมไพร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน)

ตามประกาศโรงพยาบาลพนมไพร ลงวันที่ 9 มีนาคม 2564 เรื่อง การคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง? (รายเดือน) โรงพยาบาลพนมไพร จำนวน 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา รับสมัครสอบระหว่างวันที่ 10 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 17 มีนาคม 2564 ซึ่งกำหนดสอบคัดเลือกในวันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมปิติ ทั้งไพศาล โรงพยาบาลพนมไพร?Download ได้ที่นี่

รายงานผลการอบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการรักษาวินัย รวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย

ด้วยคณะกรรมการดำเนินงานโรงพยาบาลคุณธรรม โรงพยาบาลพนมไพร มีความประสงค์ขอนำรายงานการอบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการรักษาวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย รายละเอียดตามเอกสารที่แนบเรียนมาพร้อมนี้?EB9 Download ได้ที่นี่

รายงานผลการดำเนินงานและผลการกำกับติดตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม โรงพยาบาลพนมไพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน

ด้วยคณะกรรมการดำเนินงานโรงพยาบาลคุณธรรม โรงพยาบาลพนมไพร มีความประสงค์ขอนำรายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน)?EB18 Download ได้ที่นี่

ปฏิทินกิจกรรม รพ.

แพทย์ประจำโรงพยาบาล

วัชระ เอี่ยมรัศมีกุล
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมไพร

พิสิทธิ์ จันทร์สาม
นายแพทย์

ประจักร์ มรกตอัมพรกุล
นายแพทย์

มนัสวี เลียงจินดาถาวร
นายแพทย์
ประภารัตน์ น้อยสุวรรณา
แพทย์หญิง

S__7200857.jpg

พีร วิสูตรานุกูล
นายแพทย์

S__7200852.jpg

ปายฟ้า  ดังก้อง
แพทย์หญิง

               

 นิธิธาวดี  กวีมูล
แพทย์หญิง

ช่องทางรับข้อเสนอแนะ