Who's Online

มี 8 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ระบบงานสารสนเทศ

ข่าวกระทรวงสาธารณสุข

หน่วยงานในเครือข่าย

รพ.สต.นาชม
รพ.สต.ดอนแดง
รพ.สต.กุดน้ำใส
รพ.สต.หนองทัพไทย
รพ.สต.หัวนา
รพ.สต.โพธิ์ใหญ่
รพ.สต.วารีสวัสดิ์
รพ.สต.คำแดง
รพ.สต.โพธิ์ชัย
รพ.สต.นานวล
รพ.สต.คำไฮ
รพ.สต.สระแก้ว
รพ.สต.ค้อใหญ่
รพ.สต.ชานุวรรณ
รพ.สต.หนองบัว

Link แนะนำรายงานผลการประชุมการวิเคราะห์ผลประโยชน์ทับซ้อน

ตามที่คณะกรรมการความเสี่ยงของโรงพยาบาลพนมไพร ได้ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ไปแล้วนั้นจึงขอรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนประจำปีงบประมาณ 2564 และสรุปผลการวิเคราะห์ประเด็นผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทางป้องกัน ปี 2564 โรงพยาบาลพนมไพร?EB19 Download ได้ที่นี่

ประกาศโรงพยาบาลพนมไพร เรื่อง มาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน จำนวน 6 เรื่อง

ด้วยกลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลพนมไพร มีความประสงค์ขอนำประกาศโรงพยาบาลพนมไพร จำนวน 6 เรื่อง?

1. ประกาศโรงพยาบาลพนมไพร เรื่อง การให้และรับของขวัญของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในโอกาสต่างๆ

2.?ประกาศโรงพยาบาลพนมไพร เรื่อง มาตรการป้องกันการการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ

3.?ประกาศโรงพยาบาลพนมไพร เรื่อง มาตรการป้องกันการการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

4.?ประกาศโรงพยาบาลพนมไพร เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นการเงินบริจาค และทรัพย์สินบริจาค

5.?ประกาศโรงพยาบาลพนมไพร เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำผิดวินัย

6.?ประกาศโรงพยาบาลพนมไพร เรื่อง มาตรการแนวทางปฏิบัติในการรับส่วนแถมพิเศษส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอื่นใดเพิ่มเติมจากที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้ในขอบเขตของงาน?EB13 Download ได้ที่นี่

รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาระบบบูรณาการ การป้องกันและจัดการโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง CUP พนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ปีงบประมาณ 2564

ตามที่คณะกรรมการโครงการพัฒนาระบบบูรณาการการป้องกันและจัดการโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง CUP พนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ดำเนินงานตามแผนงานโครงการไปแล้วนั้น จึงขอรายงานผลการดำเนินงาน การจัดกิจกรรมกลุ่มปรับเปลี่ยนผู้ป่วยที่คุมน้ำตาลไม่ได้ โดยจัดประชุมกลุ่ม Focus group?EB12 Download ได้ที่นี่

การบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานในระดับต้องได้รับการพัฒนาปรับปรุงตนเอง

ด้วยกลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลพนมไพร ขอนำประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง การบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินงานกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานในระดับต้องได้รับการพัฒนาปรับปรุงตนเอง เพื่อให้การปฏิบัติราชการของบุคลากรมีประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของภาครัฐ?EB7 Download ได้ที่นี่

ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก รอบการประเมินที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

ด้วยกลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลพนมไพร มีความประสงค์ขอนำประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ลงวันที่ 15 มกราคม 2564 เรื่อง ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก?EB8 Download ได้ที่นี่

เนื้อหาอื่นๆ...
ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านทุจริต "โรงพยาบาลพนมไพรใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (MOPH Zero Tolerance) ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2564"
ประกาศโรงพยาบาลพนมไพร เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและแก้ปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน และแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของโรงพยาบาลพนมไพร
ประกาศโรงพยาบาลพนมไพร เรื่อง การคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) โรงพยาบาลพนมไพร
ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกวดราคาเช่าเครื่องพร้อมชุดน้ำยาสำเร็จรูปในการตรวจหาเชื้อ Human Papilloma Virus DNA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปฏิทินกิจกรรม รพ.

แพทย์ประจำโรงพยาบาล

วัชระ เอี่ยมรัศมีกุล
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมไพร

พิสิทธิ์ จันทร์สาม
นายแพทย์

ประจักร์ มรกตอัมพรกุล
นายแพทย์

มนัสวี เลียงจินดาถาวร
นายแพทย์
ประภารัตน์ น้อยสุวรรณา
แพทย์หญิง

S__7200857.jpg

พีร วิสูตรานุกูล
นายแพทย์

S__7200852.jpg

ปายฟ้า  ดังก้อง
แพทย์หญิง

               

 นิธิธาวดี  กวีมูล
แพทย์หญิง

ช่องทางรับข้อเสนอแนะ