Who's Online

มี 17 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ระบบงานสารสนเทศ

ข่าวกระทรวงสาธารณสุข

หน่วยงานในเครือข่าย

รพ.สต.นาชม
รพ.สต.ดอนแดง
รพ.สต.กุดน้ำใส
รพ.สต.หนองทัพไทย
รพ.สต.หัวนา
รพ.สต.โพธิ์ใหญ่
รพ.สต.วารีสวัสดิ์
รพ.สต.คำแดง
รพ.สต.โพธิ์ชัย
รพ.สต.นานวล
รพ.สต.คำไฮ
รพ.สต.สระแก้ว
รพ.สต.ค้อใหญ่
รพ.สต.ชานุวรรณ
รพ.สต.หนองบัว

Link แนะนำโรงพยาบาลพนมไพร ได้รับรางวัล "ศรีสวางควัฒน" ประจำปี 2564

257396986_1964372280403031_1928229683075463652_n.jpg

โรงพยาบาลพนมไพร ได้รับรางวัล "ศรีสวางควัฒน" ประจำปี 2564    ระดับ โรงพยาบาลชุมชน (รพช.) กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ดำเนินโครงการรางวัล "ศรีสวางควัฒน" ปีงบประมาณ 2564 โดยสรรหาองค์กรสาธารณสุขดีเด่น ที่เป็นองค์กรแห่งการอุทิศตนในการปฏิบัติงานด้วยความเสียสละ อุสาหะและทุ่มเท สมควรได้รับการยกย่องและเชิดชู เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระพุทธเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารีซึ่งจากการประกาศผลการคัดเลือก โรงพยาบาลพนมไพร ได้รับรางวัล "ศรีสวางควัฒน" ประจำปี 2564 ระดับ โรงพยาบาลชุมชน (รพช.)

ประกาศโรงพยาบาลพนมไพร เรื่อง การคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) โรงพยาบาลพนมไพร

ด้วยโรงพยาบาลพนมไพร มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตามกรอบอัตรากำลังลูกจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งที่คัดเลือก จำนวน 3 ตำแหน่ง 5 อัตรา โดยอาศัยอำนาจตาม ข้อ 9 ข้อ 10 ของหลักเกณฑ์ ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยเงินบำรุงของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2561 ประกาศ ณ วันที่ 29 มกราคม 2561 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ Download รายละเอียดได้ที่นี่

1. ตำแหน่งที่จะรับสมัคร จำนวน 3 ตำแหน่ง 5 อัตรา ประกอบไปด้วย

    1.1 ผู้ช่วยทันตแพทย์ (กลุ่มงานทันตกรรม)   จำนวน   2   อัตรา

    1.2 ผู้ช่วยการพยาบาล (หมอนวด กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยฯ)  จำนวน  1  อัตรา

    1.3 พนักงานบริการ (คนสวน กลุ่มงานบริหารทั่วไป)   จำนวน   2   อัตรา

ประกาศ จังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

โรงพยาบาลพนมไพร จะดำเนินการจ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง (CT Scan) ชนิดได้ไม่น้อยกว่า 64  ภาพต่อรอบ (64 Slice CT Scan) ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลพนมไพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วงเงินจำนวน 4,900,000.00 บาท (สี่ล้านเก้าแสนบาทถ้วน) โรงพยาบาลพนมไพร ได้จัดทำประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง (CT Scan) ชนิดได้ไม่น้อยกว่า 64 ภาพต่อรอบ (64 Slice CT Scan) แล้วเสร็จ  รายละเอียด Download ได้ที่นี่

โรงพยาบาลพนมไพร นำเสนอผลงานเพื่อรับรางวัล "ศรีสวางควัฒน"

ประกาศโรงพยาบาลพนมไพร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน)

ตามประกาศโรงพยาบาลพนมไพร ลงวันที่ 30 กันยายน 2564 เรื่อง การคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) โรงพยาบาลพนมไพร จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา รับสมัครสอบระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 12 ตุลาคม 2564 ซึ่งกำหนดสอบคัดเลือกในวันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมปิติ ทั้งไพศาล โรงพยาบาลพนมไพร มีผู้มีสิทธิเข้าสอบ ดังนี้ Download รายละเอียดได้ที่นี่

1. ตำแหน่ง ผู้ช่วยทันตแพทย์ (กลุ่มงานทันตกรรม) จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา ประกอบไปด้วย

    1.1 นางสาวปนัดดา  ปาทะหา

    1.2 นางสาวจุรีพร  คินันติ

ปฏิทินผู้อำนวยการ

ปฏิทินกิจกรรม รพ.

แพทย์ประจำโรงพยาบาล

วัชระ เอี่ยมรัศมีกุล
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมไพร

พิสิทธิ์ จันทร์สาม
นายแพทย์

ประจักร์ มรกตอัมพรกุล
นายแพทย์

มนัสวี เลียงจินดาถาวร
นายแพทย์
ประภารัตน์ น้อยสุวรรณา
แพทย์หญิง

S__7200857.jpg

พีร วิสูตรานุกูล
นายแพทย์

 

 นิธิธาวดี  กวีมูล
แพทย์หญิง

ช่องทางรับข้อเสนอแนะ