Who's Online

มี 24 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ระบบงานสารสนเทศ

ข่าวกระทรวงสาธารณสุข

หน่วยงานในเครือข่าย

รพ.สต.นาชม
รพ.สต.ดอนแดง
รพ.สต.กุดน้ำใส
รพ.สต.หนองทัพไทย
รพ.สต.หัวนา
รพ.สต.โพธิ์ใหญ่
รพ.สต.วารีสวัสดิ์
รพ.สต.คำแดง
รพ.สต.โพธิ์ชัย
รพ.สต.นานวล
รพ.สต.คำไฮ
รพ.สต.สระแก้ว
รพ.สต.ค้อใหญ่
รพ.สต.ชานุวรรณ
รพ.สต.หนองบัว

Link แนะนำประกาศโรงพยาบาลพนมไพร เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ประจำปี 2564

ตามที่ โรงพยาบาลพนมไพร ได้มีประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ประจำปี 2564 จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา รับสมัครสอบระหว่างวันที่ 21 มิถุนายน 2564 ถึง วันที่ 25 มิถุนายน 2564 และกำหนดสอบคัดเลือกในวันอังคารที่ 29 มิถุนายน 2564 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป สถานที่ ณ ห้องประชุมปิติ ทั้งไพศาล ชั้น 3 อาคาร 60 ปี จุฬาภรณ์ โรงพยาบาลพนมไพร ตามประกาศฯ ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2564 นั้น จึงขอประกาศผลการคัดเลือกพร้อมรายละเอียดแนบท้ายประกาศ ดังต่อไปนี้ 

ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องยา (กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค) จำนวน 1 อัตรา ได้แก่

1. นางสาววรรณภา  ประชุมพันธ์

บัญชีสำรอง

1. นางสาวสุปราณี  ทองเบ้า

2. นางสาวนงนุช  คำพันธ์

ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศ รายงานตัวเพื่อปฏิบัติราชการใน วันที่ 1 กรกฏาคม 2564 พร้อมนำเอกสารหลักฐานตามรายละเอียดแนบท้ายนี้ มาด้วย ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ งานธุรการ ชั้น 3 อาคาร 60 ปี จุฬาภรณ์ โรงพยาบาลพนมไพร Download รายละเอียดที่นี่

ประกาศโรงพยาบาลพนมไพร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน)

ตามประกาศโรงพยาบาลพนมไพร ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2564 เรื่อง การคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) โรงพยาบาลพนมไพร จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา รับสมัครสอบระหว่างวันที่ 21 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 25 มิถุนายน 2564 ซึ่งกำหนดสอบคัดเลือกในวันอังคารที่ 29 มิถุนายน 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมปิติ ทั้งไพศาล โรงพยาบาลพนมไพร มีผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ Download รายละเอียด ที่นี่

โรงพยาบาลพนมไพร ขอส่งแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ด้วยโรงพยาบาลพนมไพร ได้จัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังรายการ ต่อไปนี้

1. ยาและเวชภัณฑ์                                     มูลค่าจัดซื้อ      15,382,657.15 บาท

2. วัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์มิใช่ยา          มูลค่าจัดซื้อ      6,282,082.25 บาท

3. วัสดุทันตกรรม                                        มูลค่าจัดซื้อ      838,868.25 บาท

4. เวชภัณฑ์มิใช่ยา ประเภทน้ำยาวิทยาศาสตร์  มูลค่าจัดซื้อ   13,989,690.28 บาท

5. วัสดุทั่วไปและงานจัดจ้าง                         มูลค่าจัดซื้อ      3,475,000.00 บาท

รวมมูลค่าทั้งสิ้น 39,968,297.93 บาท (สามสิบเก้าล้านเก้าแสนหกหมื่นแปดพันสองร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทเก้าสิบสามสตางค์)

ในการนี้ โรงพยาบาลพนมไพร จึงขอส่งแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และขออนุมัติใช้จ่ายจากเงินบำรุงโรงพยาบาลพนมไพร รายละเอียดแนบเรียนมาพร้อมหนังสือนี้ Download รายละเอียดได้ที่นี่

 

ประกาศโรงพยาบาลพนมไพร เรื่อง การคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) โรงพยาบาลพนมไพร

ด้วยโรงพยาบาลพนมไพร มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตามกรอบอัตรากำลังลูกจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งที่คัดเลือก จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่รับสมัคร จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา ประกอบไปด้วย

1. พนักงานประจำห้องยา (กลุ่มงานเภสัชและคุ้มครองผู้บริโภค) จำนวน 1 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ผู้สนใจติดต่อขอรับและยื่นใบสมัครได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป (ชั้น 3) อาคาร 60 ปี จุฬาภรณ์ โรงพยาบาลพนมไพร อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 25 มิถุนายน 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 0 4359 1321 - 2 ต่อ 4304 หรือสามารถดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ http://pnphos.net/hosweb/ หมายเหตุ ในวันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564 จะทำการปิดรับใบสมัครในเวลา 16.00 น. Download รายละเอียดได้ที่นี่

ขั้นตอนการบริการรับวัคซีนโควิด-19 ณ โรงพยาบาลพนมไพร

141174.jpg

เนื้อหาอื่นๆ...
ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาเช่าเครื่องพร้อมน้ำยาสำเร็จรูปในการตรวจหาเชื้อ Human Papilloma Virus DNA เพื่อใช้ในโรงพยาบาลพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด
ภารกิจการกำจัดมะเร็งปากมดลูกให้หมดไปจากผู้หญิงไทย และผู้หญิงร้อยเอ็ด
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานสาธารณสุขทั่วไป เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข,นักวิชาการเงินและบัญชี,นายช่างไฟฟ้า,พนักงานบริการ,พนักงานช่วยเหลือคนไข้
ประกาศโรงพยาบาลพนมไพร เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) ประจำปี 2564

ปฏิทินกิจกรรม รพ.

แพทย์ประจำโรงพยาบาล

วัชระ เอี่ยมรัศมีกุล
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมไพร

พิสิทธิ์ จันทร์สาม
นายแพทย์

ประจักร์ มรกตอัมพรกุล
นายแพทย์

มนัสวี เลียงจินดาถาวร
นายแพทย์
ประภารัตน์ น้อยสุวรรณา
แพทย์หญิง
อัจฉริยาพร นวลเพ็ญ
แพทย์หญิง

ช่องทางรับข้อเสนอแนะ