Who's Online

มี 7 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ระบบงานสารสนเทศ

ข่าวกระทรวงสาธารณสุข

หน่วยงานในเครือข่าย

รพ.สต.นาชม
รพ.สต.ดอนแดง
รพ.สต.กุดน้ำใส
รพ.สต.หนองทัพไทย
รพ.สต.หัวนา
รพ.สต.โพธิ์ใหญ่
รพ.สต.วารีสวัสดิ์
รพ.สต.คำแดง
รพ.สต.โพธิ์ชัย
รพ.สต.นานวล
รพ.สต.คำไฮ
รพ.สต.สระแก้ว
รพ.สต.ค้อใหญ่
รพ.สต.ชานุวรรณ
รพ.สต.หนองบัว

Link แนะนำประกาศโรงพยาบาลพนมไพร เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ตามที่โรงพยาบาลพนมไพร ได้ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 8 ตำแหน่ง 12 อัตรา โดยกำหนดสอบคัดเลือก ในวันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป สถานที่ ณ ห้องประชุมปิติ ทั้งไพศาล ชั้น 3 อาคาร 60 ปี จุฬาภรณ์โรงพยาบาลพนมไพร ตามประกาศรับสมัครฯ จึงขอประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ดังต่อไปนี้ Download รายละเอียดได้ที่นี่

 

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถฯ

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

ดาว์นโหลด รายละเอียดได้ที่นี่

ประกาศโรงพยาบาลพนมไพร เรื่อง การคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) โรงพยาบาลพนมไพร

ด้วยโรงพยาบาลพนมไพร มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตามกรอบอัตรากำลังลูกจ้างประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งที่คัดเลือก จำนวน 8 ตำแหน่ง 12 อัตรา โดยอาศัยอำนาจตาม ข้อ 9, ข้อ 10 ของหลักเกณฑ์ ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยเงินบำรุงของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2561 ประกาศ ณ วันที่ 29 มกราคม 2561 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ Download รายละเอียดได้ที่นี่ , ใบสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

1. ตำแหน่งที่จะรับสมัคร จำนวน 8 ตำแหน่ง 12 อัตรา ประกอบไปด้วย

          1.1 นักรังสีการแพทย์                          จำนวน  1  อัตรา

          1.2 นักจิตวิทยา                                  จำนวน  1  อัตรา

          1.3 พยาบาลวิชาชีพ                            จำนวน  4  อัตรา

          1.4 นักวิชาการสาธารณสุข                   จำนวน  1  อัตรา

          1.5 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี          จำนวน  1  อัตรา

          1.6 พนักงานพิมพ์                                จำนวน  1  อัตรา

          1.7 พนักงานบริการ (งานสนาม)             จำนวน  1  อัตรา

          1.8 พนักงานบริการ (งานซักฟอก)          จำนวน  2  อัตรา

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานสาธารณสุขทั่วไป เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ

ตามที่ได้มีประกาศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2565  เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปในตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในวันที่ 31 สิงหาคม 2565 นั้น  คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ดังต่อไปนี้ Download รายละเอียดได้ที่นี่

ประกาศโรงพยาบาลพนมไพร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน)

ตามประกาศโรงพยาบาลพนมไพร ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 เรื่อง การคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) โรงพยาบาลพนมไพร จำนวน 1 ตำแหน่ง 2 อัตรา รับสมัครสอบระหว่างวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 19 สิงหาคม 2565 ซึ่งกำหนดสอบคัดเลือกในวันพุธที่ 24 สิงหาคม  2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมปิติ ทั้งไพศาล โรงพยาบาลพนมไพร มีผู้มีสิทธิเข้าสอบ ดังนี้ Download รายละเอียดได้ที่นี่

1. ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (กลุ่มงานการพยาบาล) จำนวน  1 อัตรา ประกอบไปด้วย

    1.1 นางสาวเนียนวิภา  เที่ยงธรรม

    1.2 นางสาวปวันรัตน์  บุญญาวุฒิกุล

    1.3 นางสาวยุจิรา  ใจจุลละ

    1.4 นางสาวปรียาภรณ์  อินทร์งาม

    1.5 นางสาวสายธาร  พวงทอง

เนื้อหาอื่นๆ...
ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
12 สิงหาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดช ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง โรงพยาบาลพนมไพร
รพ.พนมไพร ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะวางพานพุ่ม พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565 ณ หอประชุมอำเภอพนมไพร
โรงพยาบาลพนมไพรเข้ารับใบประกาศนียบัตร องค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมอันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณสุข ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมโรงแรมพูลแมน ขอนแก่น

ปฏิทินผู้อำนวยการ

ปฏิทินกิจกรรม รพ.

แพทย์ประจำโรงพยาบาล

วัชระ เอี่ยมรัศมีกุล
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมไพร

พิสิทธิ์ จันทร์สาม
นายแพทย์

ประจักร์ มรกตอัมพรกุล
นายแพทย์

มนัสวี เลียงจินดาถาวร
นายแพทย์
ประภารัตน์ น้อยสุวรรณา
แพทย์หญิง

S__7200857.jpg

พีร วิสูตรานุกูล
นายแพทย์

 

 นิธิธาวดี  กวีมูล
แพทย์หญิง

ช่องทางรับข้อเสนอแนะ