Who's Online

มี 5 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ระบบงานสารสนเทศ

ข่าวกระทรวงสาธารณสุข

หน่วยงานในเครือข่าย

รพ.สต.นาชม
รพ.สต.ดอนแดง
รพ.สต.กุดน้ำใส
รพ.สต.หนองทัพไทย
รพ.สต.หัวนา
รพ.สต.โพธิ์ใหญ่
รพ.สต.วารีสวัสดิ์
รพ.สต.คำแดง
รพ.สต.โพธิ์ชัย
รพ.สต.นานวล
รพ.สต.คำไฮ
รพ.สต.สระแก้ว
รพ.สต.ค้อใหญ่
รพ.สต.ชานุวรรณ
รพ.สต.หนองบัว

Link แนะนำประกาศโรงพยาบาลพนมไพร เรื่อง การคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) โรงพยาบาลพนมไพร

??ด้วยโรงพยาบาลพนมไพร มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตามที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด อนุมัติใช้ตำแหน่งว่างลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งที่คัดเลือก จำนวน 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่รับสมัคร จำนวน 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา ประกอบไปด้วย

1.?ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ (กลุ่มงานการพยาบาล) จำนวน 1 อัตรา

2.?ตำแหน่งแพทย์แผนไทย (กลุ่มงานการแพทย์แผนไทย)?จำนวน 1 อัตรา

3.?ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิ)?จำนวน 1 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ผู้สนใจติดต่อขอรับและยื่นใบสมัครได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป (ชั้น 3) อาคาร 60 ปี จุฬาภรณ์ โรงพยาบาลพนมไพร อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด?ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2564? ถึงวันที่ 17 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)?หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 0 4359 1321 - 2 ต่อ 4304 หรือสามารถดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์?http://pnphos.net/hosweb/?หมายเหตุ ในวันพุธที่ 17 มีนาคม 2564 จะทำการปิดรับใบสมัครในเวลา 16.00 น.?Download รายละเอียดได้ที่นี่

ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกวดราคาเช่าเครื่องพร้อมชุดน้ำยาสำเร็จรูปในการตรวจหาเชื้อ Human Papilloma Virus DNA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

?? จังหวัดร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะประกวดราคาเช่าเครื่องพร้อมชุดน้ำยาสำเร็จรูปในการตรวจหาเชื้อ Human Papilloma Virus DNA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานเช่าเครื่อง เช่าเครื่องพร้อมชุดน้ำยาสำเร็จรูปในการตรวจหาเชื้อ?Human Papilloma Virus DNA ในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 9,000,000 บาท (เก้าล้านบาทถ้วน)?รายละเอียด Download ได้ที่นี่

ประกาศโรงพยาบาลพนมไพร เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ประจำปี 2564

?ตามที่ โรงพยาบาลพนมไพร?ได้มีประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ประจำปี 2564 จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา โดยกำหนดสอบคัดเลือกในวันอังคารที่ 12 มกราคม 2564 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป สถานที่ ณ ห้องประชุมปิติ ทั้งไพศาล ชั้น 3 อาคาร 60 ปี จุฬาภรณ์โรงพยาบาลพนมไพร ตามประกาศฯ จึงขอประกาศผลการคัดเลือกพร้อม?รายละเอียด Download ได้ที่นี่

ประกาศโรงพยาบาลพนมไพร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน)

?ตามประกาศโรงพยาบาลพนมไพร ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563 เรื่อง การคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) โรงพยาบาลพนมไพร จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา รับสมัครสอบระหว่างวันที่ 4 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 11 มกราคม 2564 ซึ่งกำหนดสอบคัดเลือกในวันอังคารที่ 12 มกราคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมปิติ ทั้งไพศาล โรงพยาบาลพนมไพร มีผู้มีสิทธิเข้าสอบ?รายละเอียด Download ได้ที่นี่

ประกาศโรงพยาบาลพนมไพร เรื่อง การคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) โรงพยาบาลพนมไพร

?ด้วยโรงพยาบาลพนมไพร มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตามกรอบอัตรากำลังลูกจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งที่คัดเลือก จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา?Download รายละเอียด

ปฏิทินผู้อำนวยการ

ปฏิทินกิจกรรม รพ.

แพทย์ประจำโรงพยาบาล

วัชระ เอี่ยมรัศมีกุล
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมไพร

พิสิทธิ์ จันทร์สาม
นายแพทย์

ประจักร์ มรกตอัมพรกุล
นายแพทย์

มนัสวี เลียงจินดาถาวร
นายแพทย์
ประภารัตน์ น้อยสุวรรณา
แพทย์หญิง
อัจฉริยาพร นวลเพ็ญ
แพทย์หญิง

ช่องทางรับข้อเสนอแนะ