Who's Online

มี 11 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ระบบงานสารสนเทศ

ข่าวกระทรวงสาธารณสุข

หน่วยงานในเครือข่าย

รพ.สต.นาชม
รพ.สต.ดอนแดง
รพ.สต.กุดน้ำใส
รพ.สต.หนองทัพไทย
รพ.สต.หัวนา
รพ.สต.โพธิ์ใหญ่
รพ.สต.วารีสวัสดิ์
รพ.สต.คำแดง
รพ.สต.โพธิ์ชัย
รพ.สต.นานวล
รพ.สต.คำไฮ
รพ.สต.สระแก้ว
รพ.สต.ค้อใหญ่
รพ.สต.ชานุวรรณ
รพ.สต.หนองบัว

Link แนะนำประกาศโรงพยาบาลพนมไพร เรื่อง การคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) โรงพยาบาลพนมไพร

ด้วยโรงพยาบาลพนมไพร มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตามกรอบอัตรากำลังลูกจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งที่คัดเลือก จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา โดยอาศัยอำนาจตาม ข้อ 9 , ข้อ 10 ของหลักเกณฑ์ ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยเงินบำรุงของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2561 ประกาศ ณ วันที่ 29 มกราคม 2561 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ Download รายละเอียดได้ที่นี่

1. ตำแหน่งที่จะรับสมัคร จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา ประกอบไปด้วย

    1.1 ผู้ช่วยทันตแพทย์ (กลุ่มงานทันตกรรม)  จำนวน 1 อัตรา

 

ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำหรับโรงพยาบาลพนมไพร อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 1 แห่ง ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 1,505,000.00 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนห้าพันบาทถ้วน) ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถามมายังจังหวัดร้อยเอ็ด ผ่านทางอีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดภายในวันที่ 6 ตุลาคม 2564 โดยจังหวัดร้อยเอ็ดจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.pnphos.net และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ 6 ตุลาคม 2564 Download รายละเอียดได้ที่นี่

 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด มอบเกียรติบัตร "คนดีศรีร้อยเอ็ด"

1_page-0001.jpeg

*** นพ.วัชระ เอี่ยมรัศมีกุล ผอ.รพ.พนมไพร เข้ารับรางวัล “คนดีศรีร้อยเอ็ด” ประจำปี 2564 และรางวัล “องค์กรคุณธรรม ระดับต้นแบบ” จากผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ณ ห้องประชุมพระมหาเจดีย์ชัยมงคล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด ***

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศโรงพยาบาลพนมไพร เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ประจำปี 2564

ตามที่โรงพยาบาลพนมไพร ได้มีประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ประจำปี 2564 จำนวน 1 ตำแหน่ง 2 อัตรา รับสมัครสอบระหว่างวันที่ 10 กันยายน 2564 ถึง วันที่ 17 กันยายน 2564 และกำหนดสอบคัดเลือกในวันอังคารที่ 21 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป สถานที่ ณ ห้องประชุมปิติ ทั้งไพศาล ชั้น 3 อาคาร 60 ปี จุฬาภรณ์ โรงพยาบาลพนมไพร ตามประกาศฯ ลงวันที่ 20 กันยายน 2564 นั้น จึงขอประกาศผลการคัดเลือกพร้อมรายละเอียดแนบท้ายประกาศ ดังต่อไปนี้ Download รายละเอียดได้ที่นี่

โรงพยาบาลพนมไพร จัดกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องใน "วันมหิดล" 24 กันยายน ของทุกปี

242170022_1915304721976454_7923765227316100388_n.jpg

โรงพยาบาลพนมไพร
จัดกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องใน
"วันมหิดล" 24 กันยายน ของทุกปี

อ่านเพิ่มเติม...

ปฏิทินกิจกรรม รพ.

แพทย์ประจำโรงพยาบาล

วัชระ เอี่ยมรัศมีกุล
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมไพร

พิสิทธิ์ จันทร์สาม
นายแพทย์

ประจักร์ มรกตอัมพรกุล
นายแพทย์

มนัสวี เลียงจินดาถาวร
นายแพทย์
ประภารัตน์ น้อยสุวรรณา
แพทย์หญิง

S__7200857.jpg

พีร วิสูตรานุกูล
นายแพทย์

S__7200852.jpg

ปายฟ้า  ดังก้อง
แพทย์หญิง

ช่องทางรับข้อเสนอแนะ