Who's Online

มี 11 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ระบบงานสารสนเทศ

ข่าวกระทรวงสาธารณสุข

หน่วยงานในเครือข่าย

รพ.สต.นาชม
รพ.สต.ดอนแดง
รพ.สต.กุดน้ำใส
รพ.สต.หนองทัพไทย
รพ.สต.หัวนา
รพ.สต.โพธิ์ใหญ่
รพ.สต.วารีสวัสดิ์
รพ.สต.คำแดง
รพ.สต.โพธิ์ชัย
รพ.สต.นานวล
รพ.สต.คำไฮ
รพ.สต.สระแก้ว
รพ.สต.ค้อใหญ่
รพ.สต.ชานุวรรณ
รพ.สต.หนองบัว

Link แนะนำประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ดประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข การสรรหาและเลือกสรร รวมทั้งแบบสัญญาจ้าง พ.ศ.2556 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการกำหนดประเภทตำแหน่ง ลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2556 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ Download รายละเอียดได้ที่นี่

1. ตำแหน่งที่จะรับสมัคร จำนวน 1 อัตรา ประกอบไปด้วย

    นักวิชาการพัสดุ   จำนวน   1   อัตรา

12 สิงหาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดช ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง โรงพยาบาลพนมไพร

12_สงหา.jpg

รพ.พนมไพร ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะวางพานพุ่ม พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565 ณ หอประชุมอำเภอพนมไพร

295211305.jpg

รพ.พนมไพร ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะวางพานพุ่ม พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565 ณ หอประชุมอำเภอพนมไพร อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

โรงพยาบาลพนมไพรเข้ารับใบประกาศนียบัตร องค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมอันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณสุข ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมโรงแรมพูลแมน ขอนแก่น

998877.jpg

***โรงพยาบาลพนมไพรเข้ารับใบประกาศนียบัตร องค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมอันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณสุข ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมโรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ***

โรงพยาบาลพนมไพรเข้ารับใบประกาศเกียรติคุณผ่านเกณฑ์การพัฒนาสถานบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขตามนโยบาย EMS

295851918.jpg

***โรงพยาบาลพนมไพรเข้ารับใบประกาศเกียรติคุณผ่านเกณฑ์การพัฒนาสถานบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขตามนโยบาย EMS (Environment Modernization and Smart Service) ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด***

ปฏิทินผู้อำนวยการ

ปฏิทินกิจกรรม รพ.

แพทย์ประจำโรงพยาบาล

วัชระ เอี่ยมรัศมีกุล
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมไพร

พิสิทธิ์ จันทร์สาม
นายแพทย์

ประจักร์ มรกตอัมพรกุล
นายแพทย์

มนัสวี เลียงจินดาถาวร
นายแพทย์
ประภารัตน์ น้อยสุวรรณา
แพทย์หญิง

S__7200857.jpg

พีร วิสูตรานุกูล
นายแพทย์

 

 นิธิธาวดี  กวีมูล
แพทย์หญิง

ช่องทางรับข้อเสนอแนะ