Who's Online

มี 6 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ระบบงานสารสนเทศ

ข่าวกระทรวงสาธารณสุข

หน่วยงานในเครือข่าย

รพ.สต.นาชม
รพ.สต.ดอนแดง
รพ.สต.กุดน้ำใส
รพ.สต.หนองทัพไทย
รพ.สต.หัวนา
รพ.สต.โพธิ์ใหญ่
รพ.สต.วารีสวัสดิ์
รพ.สต.คำแดง
รพ.สต.โพธิ์ชัย
รพ.สต.นานวล
รพ.สต.คำไฮ
รพ.สต.สระแก้ว
รพ.สต.ค้อใหญ่
รพ.สต.ชานุวรรณ
รพ.สต.หนองบัว

Link แนะนำประกาศโรงพยาบาลพนมไพร เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำปี 2566

ตามที่ โรงพยาบาลพนมไพร ได้ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมา จำนวน 2 ตำแหน่ง ๓ อัตรา โดยกำหนดสอบคัดเลือก ในวันพุธที่ 30 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป สถานที่ ณ ห้องประชุมปิติ ทั้งไพศาล ชั้น 3 อาคาร 60 ปี จุฬาภรณ์โรงพยาบาลพนมไพร  ตามประกาศรับสมัครฯ จึงขอประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ดังต่อไปนี้  Download รายละเอียดได้ที่นี่

ประกาศโรงพยาบาลพนมไพร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน)

ตามประกาศโรงพยาบาลพนมไพร ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2566 เรื่อง การคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) โรงพยาบาลพนมไพร  จำนวน 2 ตำแหน่ง 6 อัตรา รับสมัครสอบระหว่างวันที่ 7 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 28 สิงหาคม 2566 ซึ่งกำหนดสอบคัดเลือกในวันพุธที่ 30 สิงหาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมปิติ ทั้งไพศาล ชั้น 3 อาคาร 60 ปี จุฬาภรณ์ โรงพยาบาลพนมไพร มีผู้มีสิทธิ์เข้าสอบทั้ง 2 ตำแหน่ง 6 อัตรา มีดังนี้ Download รายละเอียดได้ที่นี่ 

1. ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ  จำนวน  5  อัตรา มีผู้มีสิทธิเข้าสอบจำนวน 1 คน มีดังนี้

    1.1  นางสาววารินทร์  วิฤทธิ์ชัย

2. ตำแหน่ง พนักงานบริการ   จำนวน  1  อัตรา ผู้มีสิทธิเข้าสอบ  จำนวน 1 คน มีดังนี้

    2.1  นายสุภชัย  สุจริตภักดี

ประกาศโรงพยาบาลพนมไพร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ

ตามประกาศโรงพยาบาลพนมไพร ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2566 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ  จำนวน 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา รับสมัครสอบระหว่างวันที่ 7 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 28 สิงหาคม 2566 ซึ่งกำหนดสอบคัดเลือกในวันพุธที่ 30 สิงหาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมปิติ ทั้งไพศาล ชั้น 3 อาคาร 60 ปี จุฬาภรณ์ โรงพยาบาลพนมไพร มีผู้มีสิทธิ์เข้าสอบทั้ง 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา มีดังนี้ Download รายละเอียดได้ที่นี่ 

1. ตำแหน่ง พนักงานเปล  จำนวน  2  อัตรา มีผู้มีสิทธิเข้าสอบจำนวน 1 คน มีดังนี้

    1.1  นายปัญญา  ถานัดดี

2. ตำแหน่ง พนักงานบริการ (สนาม)  จำนวน  1  อัตรา ผู้มีสิทธิเข้าสอบ  จำนวน 1 คน มีดังนี้

    2.1  นายไทยรัตน์  บุตรฉายะถาวร

ประกาศโรงพยาบาลพนมไพร เรื่อง การคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) โรงพยาบาลพนมไพร

ด้วยโรงพยาบาลพนมไพร มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตามกรอบอัตรากำลังลูกจ้างประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งที่คัดเลือก จำนวน 2 ตำแหน่ง 6 อัตรา โดยอาศัยอำนาจตาม ข้อ 9, ข้อ 10 ของหลักเกณฑ์ ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยเงินบำรุงของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2561 ประกาศ ณ วันที่ 29 มกราคม 2561 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ Download รายละเอียดได้ที่นี่ 

1. ตำแหน่งที่จะรับสมัคร จำนวน 2 ตำแหน่ง 6 อัตรา ประกอบไปด้วย

          1.1 พยาบาลวิชาชีพ                จำนวน  5  อัตรา

          1.2 พนักงานบริการ                 จำนวน  1  อัตรา

          

ประกาศโรงพยาบาลพนมไพร เรื่อง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ

ด้วยโรงพยาบาลพนมไพร มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ Download รายละเอียดได้ที่นี่

1. ตำแหน่งที่จะรับสมัคร จำนวน 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา ประกอบไปด้วย

    1.1 พนักงานเปล                            จำนวน  2  อัตรา

    1.2 พนักงานบริการ (งานสนาม)      จำนวน  1  อัตรา

ปฏิทินผู้อำนวยการ

ปฏิทินกิจกรรม รพ.

แพทย์ประจำโรงพยาบาล

วัชระ เอี่ยมรัศมีกุล
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมไพร

พิสิทธิ์ จันทร์สาม
นายแพทย์

ประจักร์ มรกตอัมพรกุล
นายแพทย์

มนัสวี เลียงจินดาถาวร
นายแพทย์
 
 

 

 

 

 

ช่องทางรับข้อเสนอแนะ