Who's Online

มี 12 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ระบบงานสารสนเทศ

ข่าวกระทรวงสาธารณสุข

หน่วยงานในเครือข่าย

รพ.สต.นาชม
รพ.สต.ดอนแดง
รพ.สต.กุดน้ำใส
รพ.สต.หนองทัพไทย
รพ.สต.หัวนา
รพ.สต.โพธิ์ใหญ่
รพ.สต.วารีสวัสดิ์
รพ.สต.คำแดง
รพ.สต.โพธิ์ชัย
รพ.สต.นานวล
รพ.สต.คำไฮ
รพ.สต.สระแก้ว
รพ.สต.ค้อใหญ่
รพ.สต.ชานุวรรณ
รพ.สต.หนองบัว

Link แนะนำประกาศโรงพยาบาลพนมไพร คัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) โรงพยาบาลพนมไพร

ด้วยโรงพยาบาลพนมไพร มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตามกรอบอัตรากำลังลูกจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งที่คัดเลือก จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา

ตำแหน่งที่รับสมัคร จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา

1. พนักงานขับรถยนต์ (กลุ่มงานบริหารทั่วไป) จำนวน 1 อัตรา

ติดต่อขอรับและยื่นใบสมัครได้ที่ ที่งานธุรการกลุ่มงานบริหารทั่วไป (ชั้น 3) อาคาร 60 ปี จุฬาภรณ์ โรงพยาบาลพนมไพร อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด?ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)?หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 0 4359 1321 - 2 ต่อ 4304 หรือสามารถดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์?http://www.pnphos.net?หมายเหตุ ในวันอังคารที่ 30 ตุลาคม 2561 จะทำการปิดรับใบสมัครในเวลา 16.00 น.?Download รายละเอียดได้ที่นี่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก

ตามประกาศโรงพยาบาลพนมไพร ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) จำนวน 4 ตำแหน่ง 5 อัตรา รับสมัครสอบระหว่างวันที่ 10 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 25 กันยายน 2561 ซึ่งกำหนดสอบคัดเลือกในวันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป สถานที่ ณ ห้องประชุมปิติ ทั้งไพศาล ชั้น 3 อาคาร 60 ปี จุฬาภรณ์ โรงพยาบาลพนมไพร?รายละเอียดดาวน์โหลดได้ที่นี่

โครงการพระกรุณาธิคุณเฝ้าระวังโรคมะเร็งฯสำหรับประชาชน อำเภอพนมไพร อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด ปีงบประมาณ 2561

1.บันทึกขออนุมัติดำเนินโครงการ?พร้อมโครงการ
2.ขออนุญาตลงเวบไซต์ของโรงพยาบาลพนมไพร?เอกสารแนบพร้อมรายละเอียด
3.ระเบียบปฏิบัติการตรวจอัลตราซาวด์ตับโดยพยาบาล?เอกสารแนบพร้อมรายละเอียด
4.ระเบียบปฏิบัติการเตรียมภาชนะบรรจุสิ่งส่งตรวจ?เอกสารแนบพร้อมรายละเอียด

5.ระเบียบปฏิบัติการเก็บเนื้อเยี่อ(กรณี Case ที่เป็นมะเร็งและได้รับการรักษาโดยการผ่าตัด)?เอกสารแนบพร้อมรายละเอียด
6.ระเบียบปฏิบัติ
การเก็บเนื้อเยี่อ?เอกสารแนบพร้อมรายละเอียด
7.ระเบียบปฏิบัติวิธีการเก็บสิ่งส่งตรวจ?เอกสารแนบพร้อมรายละเอียด

8.ระเบียบปฏิบัติการบรรจุสิ่งส่งตรวจ สำหรับการขนส่งตัวอย่างเนื้อเยื่อ?เอกสารแนบพร้อมรายละเอียด

9.ระเบียบปฏิบัติการบรรจุสิ่งส่งตรวจ สำหรับการขนส่งตัวอย่าง Serum?เอกสารแนบพร้อมรายละเอียด

10.ระเบียบปฏิบัติขั้นตอน 7 ขั้นตอน โครงการพระกรุณาธิคุณฯ?เอกสารแนบพร้อมรายละเอียด
11.Flow chart การดำเนินงานคัดกรองมะเร็ง?เอกสารแนบพร้อมรายละเอียด
12.วาระประชุมการดำเนินโครงการคัดกรองมะเร็งตับและท่อน้ำดี?เอกสารแนบพร้อมรายละเอียด


?

?

ช่องทางรับข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

ทุกความคิดเห็นของท่าน คือการพัฒนาของเรา

ปฏิทินผู้อำนวยการ

ปฏิทินกิจกรรม รพ.

แพทย์ประจำโรงพยาบาล

วัชระ เอี่ยมรัศมีกุล
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมไพร

พิสิทธิ์ จันทร์สาม
นายแพทย์

ประจักร์ มรกตอัมพรกุล
นายแพทย์

มนัสวี เลียงจินดาถาวร
นายแพทย์
ประภารัตน์ น้อยสุวรรณา
แพทย์หญิง

S__7200857.jpg

พีร วิสูตรานุกูล
นายแพทย์

 

 นิธิธาวดี  กวีมูล
แพทย์หญิง

ช่องทางรับข้อเสนอแนะ