Who's Online

มี 7 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ระบบงานสารสนเทศ

ข่าวกระทรวงสาธารณสุข

หน่วยงานในเครือข่าย

รพ.สต.นาชม
รพ.สต.ดอนแดง
รพ.สต.กุดน้ำใส
รพ.สต.หนองทัพไทย
รพ.สต.หัวนา
รพ.สต.โพธิ์ใหญ่
รพ.สต.วารีสวัสดิ์
รพ.สต.คำแดง
รพ.สต.โพธิ์ชัย
รพ.สต.นานวล
รพ.สต.คำไฮ
รพ.สต.สระแก้ว
รพ.สต.ค้อใหญ่
รพ.สต.ชานุวรรณ
รพ.สต.หนองบัว

Link แนะนำแนวทางการปฏิบัติงานด้านการบริหารพัสดุฯ

ด้วย งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป มีความประสงค์ขอนำประกาศฯ เผยแพร่บนเว็บไซต์ ดังรายการต่อไปนี้

1. ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560?

2. ประกาศโรงพยาบาลพนมไพร ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง?พ.ศ. 2560

3. ประกาศโรงพยาบาลพนมไพร เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา? ?"

EB2-1?รายละเอียด Download ได้ที่นี่

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ด้วยงานพัสดุ โรงพยาบาลพนมไพร ได้จัดทำรายงานสรุปผลวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เฉพาะงบลงทุน รายการครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ประเภทค่าเสื่อมสำหรับหน่วยบริการและค่าเสื่อมระดับประเทศที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้เป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของหน่วยงานภาครัฐ ที่กำหนดให้ส่วนราชการนำผลการวิเคราะห์ไปปรับปรุงและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่จะแสดงออกถึงความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ในการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุดต่อภาครัฐ EB 1?รายละเอียด Download ได้ที่นี่

ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการทีมตาสับปะรด สดใสใส่ใจต้านทุจริต โรงพยาบาลพนมไพร ประจำปีงบประมาณ 2563

ด้วย คณะกรรมการทีมตาสับปะรด สดใสใส่ใจต้านทุจริต โรงพยาบาลพนมไพรได้รับมอบหมายในการดำเนินงานเรื่อง การตรวจสอบการทำงานในองค์กร เพื่อการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใสตามนโยบายศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข? "การประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)" (EB 19) ได้มีส่วนร่วมในการสอดส่องและส่งข้อมูลเข้ามาเพื่อการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง การตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามอัตลักษณ์ของโรงพยาบาล "ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ สามัคคี มีน้ำใจ" เพื่อให้เกิดการพัฒนาและเป็นโรงพยาบาลคุณธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ ในการนี้ คณะกรรมการทีมตาสับปะรด สดใสใส่ใจต้านทุจริต จึงขอนำรายงานผลการดำเนินงานฯ ดังกล่าว ตาม?รายละเอียด Download ได้ที่นี่

มาตรการและระเบียบปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน

ตามที่กลุ่มการพยาบาล จัดทำระเบียบปฏิบัติการพยาบาลตาม Specific clinical list กลุ่มการพยาบาล ได้นำสู่การปฏิบัติ และได้ทำการประเมินผล นิเทศติดตาม ให้การปฏิบัติการพยาบาลให้เป็นไปตาม?Specific clinical list ที่จัดทำขึ้น จึงขอรายงานผลการประเมินตามเอกสารแนบ และได้แจ้งเวียนให้ทุกหน่วยงานทราบโดยทั่วกัน EB.25?รายละเอียด Download ได้ที่นี่

กรอบแนวป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

ตามที่คณะทำงาน ITA โรงพยาบาลพนมไพร ได้ดำเนินการให้บุคลากรมีการปฏิบัติงานโปร่งใส เป็นธรรม มีธรรมาภิบาล ปราศจาคการประพฤติมิชอบ และป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน คณะกรรมการความเสี่ยง ได้ประชุมวิเคราะห์ประเด็นผลประโยชน์ทับซ้อน กรอบแนวทางป้องกันตามเอกสารแนบ จึงขอแจ้งเวียนประกาศให้หัวหน้าจุด หัวหน้าฝ่ายแจ้งบุคลากรในหน่วยงานให้ถือปฏิบัติโดยทั่วกัน EB.21?รายละเอียด Download ได้ที่นี่

ปฏิทินผู้อำนวยการ

ปฏิทินกิจกรรม รพ.

แพทย์ประจำโรงพยาบาล

วัชระ เอี่ยมรัศมีกุล
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมไพร

พิสิทธิ์ จันทร์สาม
นายแพทย์

ประจักร์ มรกตอัมพรกุล
นายแพทย์

มนัสวี เลียงจินดาถาวร
นายแพทย์
ประภารัตน์ น้อยสุวรรณา
แพทย์หญิง

S__7200857.jpg

พีร วิสูตรานุกูล
นายแพทย์

 

 นิธิธาวดี  กวีมูล
แพทย์หญิง

ช่องทางรับข้อเสนอแนะ