Who's Online

มี 39 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ระบบงานสารสนเทศ

ข่าวกระทรวงสาธารณสุข

หน่วยงานในเครือข่าย

รพ.สต.นาชม
รพ.สต.ดอนแดง
รพ.สต.กุดน้ำใส
รพ.สต.หนองทัพไทย
รพ.สต.หัวนา
รพ.สต.โพธิ์ใหญ่
รพ.สต.วารีสวัสดิ์
รพ.สต.คำแดง
รพ.สต.โพธิ์ชัย
รพ.สต.นานวล
รพ.สต.คำไฮ
รพ.สต.สระแก้ว
รพ.สต.ค้อใหญ่
รพ.สต.ชานุวรรณ
รพ.สต.หนองบัว

Link แนะนำโรงพยาบาลพนมไพร ขอเชิญชวนร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา

img3.jpg

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณมหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดมบรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่๑๐ 28 กรกฎาคม 2564

ลงนามถวายพระพร

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ดประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข การสรรหาและเลือกสรร รวมทั้งแบบสัญญาจ้าง พ.ศ. 2556 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการกำหนดประเภท ตำแหน่ง ลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2556 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ Download รายละเอียด ได้ที่นี่

ประกาศโรงพยาบาลพนมไพร เรื่อง การคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) โรงพยาบาลพนมไพร

ด้วยโรงพยาบาลพนมไพร มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตามกรอบอัตรากำลังลูกจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งที่คัดเลือก จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่รับสมัคร จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา ประกอบไปด้วย

1. พนักงานบริการ (กลุ่มงานการพยาบาล) จำนวน 1 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ผู้สนใจติดต่อขอรับและยื่นใบสมัครได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป (ชั้น 3) อาคาร 60 ปี จุฬาภรณ์ โรงพยาบาลพนมไพร อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 0 4359 1321 - 2 ต่อ 4305 หรือสามารถดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ http://pnphos.net/hosweb/ หมายเหตุ ในวันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564 จะทำการปิดรับใบสมัครในเวลา 16.00 น. Download รายละเอียดได้ที่นี่

โรงพยาบาลพนมไพร "เปิดรับบริจาคอุปกรณ์ที่จำเป็น" เพื่อใช้ในหอผู้ป่วยเฉพาะกิจ Covid-19 และเครือข่ายศูนย์พักพิง

167542030_1861111397395787_2920379309682483190_n.jpg

เนื่องจากโรงพยาบาลพนมไพร จะปรับอาคารผู้ป่วยในเป็นหอผู้ป่วยโควิด-19 ทั้งหมดจำนวน 30 เตียง (Cohort Ward/AIIR) เพื่อรองรับผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่เพิ่มจำนวนขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ยังขาดอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็น โรงพยาบาลพนมไพร จึงขอเปิดรับบริจาคอุปกรณ์ที่จำเป็น เพื่อใช้ในหอผู้ป่วยเฉพาะกิจรวมทั้งเครือข่ายศูนย์พักพิง ดังนี้
1. เครื่องวัดความดันอัตโนมัติ
2. ปรอทวัดไข้
3. เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว (Oximeter)
4. ชุด PPE
จำนวนตามความประสงค์และสะดวกของผู้บริจาค
-------------------
11/7/2564

ดูน้อยลง

ประกาศโรงพยาบาลพนมไพร เรื่อง การปรับระบบบริการในสถานการแพร่ระบาด Covid -19

214819107_1859755427531384_8926070735689441171_n.jpg

ตามที่ได้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ระลอกใหม่ที่มีการระบาดเป็นวงกว้าง ทำให้มีผู้ติดเชื้อฯ เป็นจำนวนมาก เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด โรงพยาบาลพนมไพร
จึงขอประกาศ ดังนี้
> "ให้บริการ" ผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินและมีอาการเร่งด่วน เปิดให้บริการปกติ 24 ชั่วโมง
> "งดเยี่ยมทุกกรณี "แผนกผู้ป่วยใน
> "งดบริการ"
- แผนกผู้ป่วยนอก
- ห้องคลอด
- ห้องผ่าตัด
- แผนกทันตกรรม (สำหรับงานที่ฟุ้งกระจาย)
- แผนกกายภาพ
- แผนกแพทย์แผนไทยฯ
ระหว่างวันที่ 9 – 31 กรกฎาคม 2564
>>หากมีข้อสงสัย ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่
โทรศัพท์หมายเลข 0 4359 1321 ถึง 2
โทรศัพท์มือถือ (สายด่วนโควิด) 08 6334 9344
--------------
9/7/2564

 

ปฏิทินกิจกรรม รพ.

แพทย์ประจำโรงพยาบาล

วัชระ เอี่ยมรัศมีกุล
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมไพร

พิสิทธิ์ จันทร์สาม
นายแพทย์

ประจักร์ มรกตอัมพรกุล
นายแพทย์

มนัสวี เลียงจินดาถาวร
นายแพทย์
ประภารัตน์ น้อยสุวรรณา
แพทย์หญิง

S__7200857.jpg

พีร วิสูตรานุกูล
นายแพทย์

S__7200852.jpg

ปายฟ้า  ดังก้อง
แพทย์หญิง

ช่องทางรับข้อเสนอแนะ