Who's Online

มี 24 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ระบบงานสารสนเทศ

ข่าวกระทรวงสาธารณสุข

หน่วยงานในเครือข่าย

รพ.สต.นาชม
รพ.สต.ดอนแดง
รพ.สต.กุดน้ำใส
รพ.สต.หนองทัพไทย
รพ.สต.หัวนา
รพ.สต.โพธิ์ใหญ่
รพ.สต.วารีสวัสดิ์
รพ.สต.คำแดง
รพ.สต.โพธิ์ชัย
รพ.สต.นานวล
รพ.สต.คำไฮ
รพ.สต.สระแก้ว
รพ.สต.ค้อใหญ่
รพ.สต.ชานุวรรณ
รพ.สต.หนองบัว

Link แนะนำรายงานผลการดำเนินงานชมรมพอเพียง ต้านทุจริต จิต STRONG โรงพยาบาลพนมไพร

ด้วย คณะกรรมการทำงานขับเคลื่อนชมรมพอเพียง ต้านทุจริต จิต STRONG โรงพยาบาลพนมไพร ได้รับมอบหมายดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐโดยส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีส่วนร่วมในการดำเนินงานและมีส่วนในการแสดงความคิดเห็นอย่างทั่วถึงจึงมีการรวมกลุ่มจัดตั้ง "ชมรมพอเพียง ต้านทุจริต จิต?STRONG โรงพยาบาลพนมไพร" เพื่อเป็นช่องทางสื่อสาร การจัดกิจกรรมเกี่ยวกับสร้างเสริมวัฒนธรรมสุจริตในองค์กร?EB23 Download ได้ที่นี่

การนำประเด็นผลประโยชน์ทับซ้อนแจ้งเวียนให้ถือปฏิบัติ

ตามที่คณะทำงาน ITA โรงพยาบาลพนมไพร ได้ดำเนินการให้บุคลากรมีการปฏิบัติงาน โปร่งใส เป็นธรรม มีธรรมมาภิบาล ปราศจาคการประพฤติมิชอบ และป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนคณะกรรมการความเสี่ยงได้วิเคราะห์ประเด็นผลประโยชน์ทับซ้อน กรอบแนวทางป้องกันตามเอกสาร?EB20 Download ได้ที่นี่

รายงานผลการประชุมการวิเคราะห์ผลประโยชน์ทับซ้อน

ตามที่คณะกรรมการความเสี่ยงของโรงพยาบาลพนมไพร ได้ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ไปแล้วนั้นจึงขอรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนประจำปีงบประมาณ 2564 และสรุปผลการวิเคราะห์ประเด็นผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทางป้องกัน ปี 2564 โรงพยาบาลพนมไพร?EB19 Download ได้ที่นี่

ประกาศโรงพยาบาลพนมไพร เรื่อง มาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน จำนวน 6 เรื่อง

ด้วยกลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลพนมไพร มีความประสงค์ขอนำประกาศโรงพยาบาลพนมไพร จำนวน 6 เรื่อง?

1. ประกาศโรงพยาบาลพนมไพร เรื่อง การให้และรับของขวัญของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในโอกาสต่างๆ

2.?ประกาศโรงพยาบาลพนมไพร เรื่อง มาตรการป้องกันการการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ

3.?ประกาศโรงพยาบาลพนมไพร เรื่อง มาตรการป้องกันการการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

4.?ประกาศโรงพยาบาลพนมไพร เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นการเงินบริจาค และทรัพย์สินบริจาค

5.?ประกาศโรงพยาบาลพนมไพร เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำผิดวินัย

6.?ประกาศโรงพยาบาลพนมไพร เรื่อง มาตรการแนวทางปฏิบัติในการรับส่วนแถมพิเศษส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอื่นใดเพิ่มเติมจากที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้ในขอบเขตของงาน?EB13 Download ได้ที่นี่

รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาระบบบูรณาการ การป้องกันและจัดการโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง CUP พนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ปีงบประมาณ 2564

ตามที่คณะกรรมการโครงการพัฒนาระบบบูรณาการการป้องกันและจัดการโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง CUP พนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ดำเนินงานตามแผนงานโครงการไปแล้วนั้น จึงขอรายงานผลการดำเนินงาน การจัดกิจกรรมกลุ่มปรับเปลี่ยนผู้ป่วยที่คุมน้ำตาลไม่ได้ โดยจัดประชุมกลุ่ม Focus group?EB12 Download ได้ที่นี่

เนื้อหาอื่นๆ...
การบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานในระดับต้องได้รับการพัฒนาปรับปรุงตนเอง
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก รอบการประเมินที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563
ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านทุจริต "โรงพยาบาลพนมไพรใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (MOPH Zero Tolerance) ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2564"
ประกาศโรงพยาบาลพนมไพร เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและแก้ปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน และแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของโรงพยาบาลพนมไพร

ปฏิทินกิจกรรม รพ.

แพทย์ประจำโรงพยาบาล

วัชระ เอี่ยมรัศมีกุล
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมไพร

พิสิทธิ์ จันทร์สาม
นายแพทย์

ประจักร์ มรกตอัมพรกุล
นายแพทย์

มนัสวี เลียงจินดาถาวร
นายแพทย์
ประภารัตน์ น้อยสุวรรณา
แพทย์หญิง
อัจฉริยาพร นวลเพ็ญ
แพทย์หญิง

ช่องทางรับข้อเสนอแนะ