Who's Online

มี 23 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ระบบงานสารสนเทศ

ข่าวกระทรวงสาธารณสุข

หน่วยงานในเครือข่าย

รพ.สต.นาชม
รพ.สต.ดอนแดง
รพ.สต.กุดน้ำใส
รพ.สต.หนองทัพไทย
รพ.สต.หัวนา
รพ.สต.โพธิ์ใหญ่
รพ.สต.วารีสวัสดิ์
รพ.สต.คำแดง
รพ.สต.โพธิ์ชัย
รพ.สต.นานวล
รพ.สต.คำไฮ
รพ.สต.สระแก้ว
รพ.สต.ค้อใหญ่
รพ.สต.ชานุวรรณ
รพ.สต.หนองบัว

Link แนะนำการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานในระดับต้องได้รับการพัฒนาปรับปรุงตนเอง

ด้วยกลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลพนมไพร ขอนำประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง การบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินงานกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานในระดับต้องได้รับการพัฒนาปรับปรุงตนเอง เพื่อให้การปฏิบัติราชการของบุคลากรมีประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของภาครัฐ?EB7 Download ได้ที่นี่

ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก รอบการประเมินที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

ด้วยกลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลพนมไพร มีความประสงค์ขอนำประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ลงวันที่ 15 มกราคม 2564 เรื่อง ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก?EB8 Download ได้ที่นี่

ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านทุจริต "โรงพยาบาลพนมไพรใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (MOPH Zero Tolerance) ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2564"

??ด้วย กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลพนมไพร มีความประสงค์ขอนำประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านทุจริต? "โรงพยาบาลพนมไพรใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (MOPH Zero Tolerance) ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2564" ลงวันที่ 9 มีนาคม 2564 ตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้ เผยแพร่บนเว็บไซต์และปิดประกาศที่บอร์ดข่าวสารประชาสัมพันธ์ของโรงพยาบาลพนมไพร ให้ทราบโดยทั่วกัน?EB16?Download ได้ที่นี่

ประกาศโรงพยาบาลพนมไพร เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและแก้ปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน และแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของโรงพยาบาลพนมไพร

?ด้วย กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลพนมไพร มีความประสงค์ขอนำประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2563 ตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้ เผยแพร่บนเว็บไซต์และปิดประกาศที่บอร์ดข่าวสารประชาสัมพันธ์ของโรงพยาบาลพนมไพร ให้ทราบโดยทั่วไป EB24?Download ได้ที่นี่

ประกาศโรงพยาบาลพนมไพร เรื่อง การคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) โรงพยาบาลพนมไพร

??ด้วยโรงพยาบาลพนมไพร มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตามที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด อนุมัติใช้ตำแหน่งว่างลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งที่คัดเลือก จำนวน 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่รับสมัคร จำนวน 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา ประกอบไปด้วย

1.?ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ (กลุ่มงานการพยาบาล) จำนวน 1 อัตรา

2.?ตำแหน่งแพทย์แผนไทย (กลุ่มงานการแพทย์แผนไทย)?จำนวน 1 อัตรา

3.?ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิ)?จำนวน 1 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ผู้สนใจติดต่อขอรับและยื่นใบสมัครได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป (ชั้น 3) อาคาร 60 ปี จุฬาภรณ์ โรงพยาบาลพนมไพร อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด?ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2564? ถึงวันที่ 17 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)?หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 0 4359 1321 - 2 ต่อ 4304 หรือสามารถดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์?http://pnphos.net/hosweb/?หมายเหตุ ในวันพุธที่ 17 มีนาคม 2564 จะทำการปิดรับใบสมัครในเวลา 16.00 น.?Download รายละเอียดได้ที่นี่

ปฏิทินกิจกรรม รพ.

แพทย์ประจำโรงพยาบาล

วัชระ เอี่ยมรัศมีกุล
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมไพร

พิสิทธิ์ จันทร์สาม
นายแพทย์

ประจักร์ มรกตอัมพรกุล
นายแพทย์

มนัสวี เลียงจินดาถาวร
นายแพทย์
ประภารัตน์ น้อยสุวรรณา
แพทย์หญิง
อัจฉริยาพร นวลเพ็ญ
แพทย์หญิง

ช่องทางรับข้อเสนอแนะ