Who's Online

มี 23 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ระบบงานสารสนเทศ

ตรวจสอบข้อมูลการนัด

ข่าวกระทรวงสาธารณสุข

ประกาศโรงพยาบาลพนมไพร เรื่อง การคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) โรงพยาบาลพนมไพร

  ด้วยโรงพยาบาลพนมไพร มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตามกรอบอัตรากำลังลูกจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งที่คัดเลือก จำนวน 2 ตำแหน่ง 4 อัตรา

ตำแหน่งที่รับสมัคร จำนวน 2 ตำแหน่ง 4 อัตรา

1. พยาบาลวิชาชีพ (กลุ่มงานการพยาบาล)   จำนวน  3  อัตรา

2. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (กลุ่มงานการพยาบาล)  จำนวน  1  อัตรา

ติดต่อขอรับและยื่นใบสมัครได้ที่ ที่งานธุรการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป (ชั้น3) อาคาร 60 ปี จุฬาภรณ์ โรงพยาบาลพนมไพร อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 27 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 0 4359 1321 - 2 ต่อ 4304 หรือสามารถดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ http://www.pnphos.net หมายเหตุ ในวันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562 จะทำการปิดรับใบสมัครในเวลา 16.00 น. Download รายละเอียดได้ที่นี่

ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด โดย โรงพยาบาลพนมไพร เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ

   จังหวัดร้อยเอ็ด โดย โรงพยาบาลพนมไพร มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 3,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 80 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.pnphos.net หรือ www.gprocurement.go.th หรือ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-4359-1321-2 ต่อ 4302 ในวันและเวลาราชการ Download รายละเอียดได้ที่นี่

ประกาศโรงพยาบาลพนมไพร คัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) โรงพยาบาลพนมไพร

  ด้วยโรงพยาบาลพนมไพร มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว  (รายวัน) ตามกรอบอัตรากำลังลูกจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งที่คัดเลือก จำนวน 3 ตำแหน่ง 4 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่รับสมัคร จำนวน 3 ตำแหน่ง 4 อัตรา

1. นักวิชาการสาธารณสุข (สสอ.พนมไพร) จำนวน 1 อัตรา

2. พนักงานขับรถยนต์ (กลุ่มงานบริหารทั่วไป) จำนวน 2 อัตรา

3. พนักงานช่วยการพยาบาล (หมอนวด) (กลุ่มงานการแพทย์แผนไทย) จำนวน 1 อัตรา

สอบถามรายละเอียด และหรือขอรับใบสมัคร ได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลพนมไพร อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ในวันเวลาราชการ โทรศัพท์ 0 4359 1321 - 2 ต่อ 4304 หรือสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.pnphos.net ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  Download รายละเอียดได้ที่นี่

ประกาศโรงพยาบาลพนมไพร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก

  ตามประกาศโรงพยาบาลพนมไพร ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา รับสมัครสอบระหว่างวันที่ 16 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 29 มกราคม 2562 ตามประกาศโรงพยาบาลพนมไพร รายละเอียด Download ได้ที่นี่

ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 3,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 80 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

   จังหวัดร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 3,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 80 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.pnphos.net หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-4359-1321-2 ในวันและเวลาราชการ รายละเอียด Download ได้ที่นี่

ปฏิทินผู้อำนวยการ

ปฏิทินกิจกรรม รพ.

ช่องทางรับข้อเสนอแนะ

ทุกความคิดเห็นของท่าน คือการพัฒนาของเรา


แพทย์ประจำโรงพยาบาล

วัชระ เอี่ยมรัศมีกุล

นายแพทย์เชี่ยวชาญ
ด้านเวชกรรมป้องกัน
ผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลพนมไพร
พิสิทธิ์ จันทร์สาม
นายแพทย์

ประจักร์ มรกตอัมพรกุล

นายแพทย์

หน่วยงานในเครือข่าย

สถานีอนามัยนาชม
สถานีอนามัยดอนแดง
สถานีอนามัยกุดน้ำใส
สถานีอนามัยหนองทัพไทย
สถานีอนามัยหัวนา
สถานีอนามัยโพธิ์ใหญ่
สถานีอนามัยวารีสวัสดิ์
สถานีอนามัยคำแดง
สถานีอนามัยโพธิ์ชัย
สถานีอนามัยนานวล
สถานีอนามัยคำไฮ
สถานีอนามัยสระแก้ว
สถานีอนามัยค้อใหญ่
สถานีอนามัยชานุวรรณ
สถานีอนามัยหนองบัว
สถานีอนามัยขมิ้น
สถานีอนามัยดอนกลอย
สถานีอนามัยเด่นราษฎร์
สถานีอนามัยวารีเกษม
สถานีอนามัยศาลางาม
สถานีอนามัยสาวแห
สถานีอนามัยหนองไศล