Who's Online

มี 15 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ระบบงานสารสนเทศ

ตรวจสอบข้อมูลการนัด

ข่าวกระทรวงสาธารณสุข

แผนการดำเนินงานออกประชาสัมพันธ์โครงการพระกรุณาธิคุณเฝ้าระวังโรคมะเร็งฯ

ตามที่คณะทำงาน โครงการพระกรุณาธิคุณเฝ้าระวังโรคมะเร็งฯสำหรับประชาชน อำเภอพนมไพร และอำเภอหนองฮี ได้ดำเนินงานตามแผนงานโครงการไปแล้วนั้น จึงขอรายงานแผนการดำเนินงานออกประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อค้นหากลุ่มเสี่ยงรายใหม่ ตามราย รพสต. ปีงบประมาณ 2563 EB.6 รายละเอียด Download ได้ที่นี่

รายงานผลการประชุมและสรุปผลการดำเนินงาน ปี 2562

ตามที่คณะทำงาน โครงการพระกรุณาธิคุณเฝ้าระวังโรคมะเร็งฯสำหรับประชาชน อำเภอพนมไพร และอำเภอหนองฮี ได้ดำเนินงานตามแผนงานโครงการไปแล้วนั้น จึงขอรายงานผลการประชุม และสรุปผลการดำเนินงาน ปี 2562  EB.5 รายละเอียด Download ได้ที่นี่

ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด โดย โรงพยาบาลพนมไพร เรื่อง ประกวดราคาเช่า เครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอลพร้อมระบบจัดเก็บรับ-ส่ง ข้อมูลภาพทางการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 จังหวัดร้อยเอ็ด โดย โรงพยาบาลพนมไพร มีความประสงค์จะประกวดราคาเช่าเช่าเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอลพร้อมระบบจัดเก็บรับ-ส่ง ข้อมูลภาพทางการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานเช่าในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 564,000.00 บาท (ห้าแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โปรดสอบถามมายังจังหวัดร้อยเอ็ด โดย โรงพยาบาลพนมไพร ผ่านทางอีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด ภายในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 โดยจังหวัดร้อยเอ็ด โดย โรงพยาบาลพนมไพรจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.pnphos.net และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 Download รายละเอียดได้ที่นี่

โรงพยาบาลพนมไพร มีความประสงค์ขอนำ Flow Chart การให้บริการของโรงพยาบาลพนมไพร

  ด้วยกลุ่มการพยาบาลโรงพยาบาลพนมไพร มีความประสงค์ขอนำ Flow Chart การให้บริการของโรงพยาบาลพนมไพร เพื่อเผยแพร่อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน เป็นการแสดงความโปร่งใสของการดำเนินงาน และเกิดความโปร่งใสเป็นธรรมในการให้บริการ ผู้รับผิดชอบงานจึงขอ เสนอ Flow Chart การดำเนินงาน รายละเอียด Download ได้ที่นี่

ประกาศโรงพยาบาลพนมไพร เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ประจำปี 2563

   ตามที่ โรงพยาบาลพนมไพร ได้มีประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ประจำปี 2563 จำนวน 6 ตำแหน่ง 6 อัตรา รับสมัครสอบระหว่างวันที่ 21 พ.ย. 2562 ถึง วันที่ 20 ธ.ค. 2562 และกำหนดสอบคัดเลือกในวันจันทร์ที่ 23 ธ.ค. 2562 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป สถานที่ ณ ห้องประชุมปิติ ทั้งไพศาล ชั้น 3 อาคาร 60 ปี จุฬาภรณ์ โรงพยาบาลพนมไพร  ตามประกาศฯ ลงวันที่ 23 พ.ย. 2562 นั้น จึงขอประกาศผลการคัดเลือกพร้อมรายละเอียดแนบท้ายประกาศ Download รายละเอียดได้ที่นี่

ปฏิทินผู้อำนวยการ

ปฏิทินกิจกรรม รพ.

ช่องทางรับข้อเสนอแนะ

ทุกความคิดเห็นของท่าน คือการพัฒนาของเรา


แพทย์ประจำโรงพยาบาล

วัชระ เอี่ยมรัศมีกุล

นายแพทย์เชี่ยวชาญ
ด้านเวชกรรมป้องกัน
ผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลพนมไพร
พิสิทธิ์ จันทร์สาม
นายแพทย์

ประจักร์ มรกตอัมพรกุล 

นายแพทย์

  

หน่วยงานในเครือข่าย

สถานีอนามัยนาชม
สถานีอนามัยดอนแดง
สถานีอนามัยกุดน้ำใส
สถานีอนามัยหนองทัพไทย
สถานีอนามัยหัวนา
สถานีอนามัยโพธิ์ใหญ่
สถานีอนามัยวารีสวัสดิ์
สถานีอนามัยคำแดง
สถานีอนามัยโพธิ์ชัย
สถานีอนามัยนานวล
สถานีอนามัยคำไฮ
สถานีอนามัยสระแก้ว
สถานีอนามัยค้อใหญ่
สถานีอนามัยชานุวรรณ
สถานีอนามัยหนองบัว
สถานีอนามัยขมิ้น
สถานีอนามัยดอนกลอย
สถานีอนามัยเด่นราษฎร์
สถานีอนามัยวารีเกษม
สถานีอนามัยศาลางาม
สถานีอนามัยสาวแห
สถานีอนามัยหนองไศล