Who's Online

มี 15 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ระบบงานสารสนเทศ

ตรวจสอบข้อมูลการนัด

ข่าวกระทรวงสาธารณสุข

ประกาศโรงพยาบาลพนมไพร เรื่อง การคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) โรงพยาบาลพนมไพร

  ด้วยโรงพยาบาลพนมไพร มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตามกรอบอัตรากำลังลูกจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งที่คัดเลือก จำนวน 6 ตำแหน่ง 6 อัตรา

ตำแหน่งที่รับสมัคร จำนวน 6 ตำแหน่ง 6 อัตรา

1. นักโภชนาการ                                                จำนวน 1 อัตรา

2. นักกายภาพบำบัด                                           จำนวน 1 อัตรา

3. แพทย์แผนไทย                                              จำนวน 1 อัตรา

4. พนักงานช่วยการพยาบาล (หมอนวด)                  จำนวน 1 อัตรา

5. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (กลุ่มงานการพยาบาล)    จำนวน 1 อัตรา

6. พนักงานบริการ (งานจ่ายกลาง-ซักฟอก)              จำนวน 1 อัตรา

ผู้สนใจติดต่อขอรับและยื่นใบสมัครได้ที่ งานธุรการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ชั้น 3 อาคาร 60 ปี จุฬาภรณ์ โรงพยาบาลพนมไพร อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 0 4359 1321 - 2 ต่อ 4304 หรือสามารถดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ http://www.pnphos.net หมายเหตุ ในวันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562 จะทำการปิดรับใบสมัครในเวลา 16.00 น. Download รายละเอียดได้ที่นี่

เรื่อง ประกาศโรงพยาบาลพนมไพรผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน)

  เรื่อง ประกาศโรงพยาบาลพนมไพรผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน)

        ตามประกาศโรงพยาบาลพนมไพร ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง การคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) โรงพยาบาลพนมไพร จำนวน 6 ตำแหน่ง

ซึ่งกำหนดสอบคัดเลือกในวันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมปิติ ทั้งไพศาล และห้องจรัส สุวรรณเวลา อาคาร 60 ปี จุฬาภรณ์ โรงพยาบาลพนมไพร รายชื่อตามเอกสารแนบ Download รายละเอียดได้ที่นี่

ประกาศโรงพยาบาลพนมไพร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน)

 ตามประกาศโรงพยาบาลพนมไพร ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2562 เรื่อง การคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) โรงพยาบาลพนมไพร จำนวน 7 ตำแหน่ง 9 อัตรา รับสมัครสอบระหว่างวันที่ 7 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 16 ตุลาคม 2562 ซึ่งกำหนดสอบคัดเลือกในวันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมปิติ ทั้งไพศาล และห้องจรัส สุวรรณเวลา อาคาร 60 ปี จุฬาภรณ์ โรงพยาบาลพนมไพร Download รายละเอียดได้ที่นี่

ประกาศโรงพยาบาลพนมไพร การคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) โรงพยาบาลพนมไพร

  ด้วยโรงพยาบาลพนมไพร มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตามกรอบอัตรากำลังลูกจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งที่คัดเลือก จำนวน 7 ตำแหน่ง 9 อัตรา

ตำแหน่งที่รับสมัคร จำนวน 7 ตำแหน่ง 9 อัตรา ประกอบไปด้วย

1. นักเทคนิคการแพทย์ (กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์)   จำนวน  2  อัตรา

2. นักวิชาการสาธารณสุข (สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนมไพร)  จำนวน  1  อัตรา

3. พนักงานประจำห้องยา (กลุ่มงานเภสัชฯ)  จำนวน  1  อัตรา

4. พนักงานประจำตึก (กลุ่มการพยาบาล)  จำนวน  1  อัตรา

5. พนักงานช่วยการพยาบาล (กลุ่มการพยาบาล)  จำนวน  1  อัตรา

6. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (กลุ่มการพยาบาล)  จำนวน  2  อัตรา

7. ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด (กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู)  จำนวน  1  อัตรา

ผู้สนใจติดต่อขอรับและยื่นใบสมัครได้ที่ ที่งานธุรการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป (ชั้น3) อาคาร 60 ปี จุฬาภรณ์ โรงพยาบาลพนมไพร อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 16 ตุลาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 0 4359 1321 - 2 ต่อ 4304 หรือสามารถดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ http://www.pnphos.net หมายเหตุ ในวันพุธที่ 16 ตุลาคม 2562 จะทำการปิดรับใบสมัครในเวลา 16.00 น. Download รายละเอียดได้ที่นี่

ประกาศโรงพยาบาลพนมไพร เรื่อง การคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) โรงพยาบาลพนมไพร

  ด้วยโรงพยาบาลพนมไพร มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตามกรอบอัตรากำลังลูกจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งที่คัดเลือก จำนวน 2 ตำแหน่ง 4 อัตรา

ตำแหน่งที่รับสมัคร จำนวน 2 ตำแหน่ง 4 อัตรา

1. พยาบาลวิชาชีพ (กลุ่มงานการพยาบาล)   จำนวน  3  อัตรา

2. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (กลุ่มงานการพยาบาล)  จำนวน  1  อัตรา

ติดต่อขอรับและยื่นใบสมัครได้ที่ ที่งานธุรการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป (ชั้น3) อาคาร 60 ปี จุฬาภรณ์ โรงพยาบาลพนมไพร อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 27 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 0 4359 1321 - 2 ต่อ 4304 หรือสามารถดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ http://www.pnphos.net หมายเหตุ ในวันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562 จะทำการปิดรับใบสมัครในเวลา 16.00 น. Download รายละเอียดได้ที่นี่

ปฏิทินผู้อำนวยการ

ปฏิทินกิจกรรม รพ.

ช่องทางรับข้อเสนอแนะ

ทุกความคิดเห็นของท่าน คือการพัฒนาของเรา


แพทย์ประจำโรงพยาบาล

วัชระ เอี่ยมรัศมีกุล

นายแพทย์เชี่ยวชาญ
ด้านเวชกรรมป้องกัน
ผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลพนมไพร
พิสิทธิ์ จันทร์สาม
นายแพทย์

ประจักร์ มรกตอัมพรกุล 

นายแพทย์

  

หน่วยงานในเครือข่าย

สถานีอนามัยนาชม
สถานีอนามัยดอนแดง
สถานีอนามัยกุดน้ำใส
สถานีอนามัยหนองทัพไทย
สถานีอนามัยหัวนา
สถานีอนามัยโพธิ์ใหญ่
สถานีอนามัยวารีสวัสดิ์
สถานีอนามัยคำแดง
สถานีอนามัยโพธิ์ชัย
สถานีอนามัยนานวล
สถานีอนามัยคำไฮ
สถานีอนามัยสระแก้ว
สถานีอนามัยค้อใหญ่
สถานีอนามัยชานุวรรณ
สถานีอนามัยหนองบัว
สถานีอนามัยขมิ้น
สถานีอนามัยดอนกลอย
สถานีอนามัยเด่นราษฎร์
สถานีอนามัยวารีเกษม
สถานีอนามัยศาลางาม
สถานีอนามัยสาวแห
สถานีอนามัยหนองไศล