Who's Online

มี 12 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ระบบงานสารสนเทศ

ข่าวกระทรวงสาธารณสุข

หน่วยงานในเครือข่าย

รพ.สต.นาชม
รพ.สต.ดอนแดง
รพ.สต.กุดน้ำใส
รพ.สต.หนองทัพไทย
รพ.สต.หัวนา
รพ.สต.โพธิ์ใหญ่
รพ.สต.วารีสวัสดิ์
รพ.สต.คำแดง
รพ.สต.โพธิ์ชัย
รพ.สต.นานวล
รพ.สต.คำไฮ
รพ.สต.สระแก้ว
รพ.สต.ค้อใหญ่
รพ.สต.ชานุวรรณ
รพ.สต.หนองบัว

Link แนะนำประกาศโรงพยาบาลพนมไพร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน)

ตามประกาศโรงพยาบาลพนมไพร ลงวันที่ 9 มีนาคม 2564 เรื่อง การคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง? (รายเดือน) โรงพยาบาลพนมไพร จำนวน 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา รับสมัครสอบระหว่างวันที่ 10 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 17 มีนาคม 2564 ซึ่งกำหนดสอบคัดเลือกในวันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมปิติ ทั้งไพศาล โรงพยาบาลพนมไพร?Download ได้ที่นี่

รายงานผลการอบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการรักษาวินัย รวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย

ด้วยคณะกรรมการดำเนินงานโรงพยาบาลคุณธรรม โรงพยาบาลพนมไพร มีความประสงค์ขอนำรายงานการอบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการรักษาวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย รายละเอียดตามเอกสารที่แนบเรียนมาพร้อมนี้?EB9 Download ได้ที่นี่

รายงานผลการดำเนินงานและผลการกำกับติดตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม โรงพยาบาลพนมไพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน

ด้วยคณะกรรมการดำเนินงานโรงพยาบาลคุณธรรม โรงพยาบาลพนมไพร มีความประสงค์ขอนำรายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน)?EB18 Download ได้ที่นี่

แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของโรงพยาบาลพนมไพร และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ของโรงพยาบาลพนมไพร

ด้วยกลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลพนมไพร มีความประสงค์ขอนำแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของโรงพยาบาลพนมไพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของโรงพยาบาลพนมไพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564?EB17 Download ได้ที่นี่

รายงานผลการดำเนินงานโครงการสร้างเสริมวัฒนธรรมองค์กร มีธรรมะ พาจิตพอเพียง ต้านทุจริต โรงพยาบาลพนมไพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ด้วยคณะกรรมการทำงานในนามชมรมพอเพียง ด้านทุจริต จิต STRONG โรงพยาบาลพนมไพร ได้จัดทำกิจกรรม/โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร มีธรรมะพาจิตพอเพียงต้านทุจริต แก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ประจำปี 2564 เพื่อสนองนโยบายสาธารณสุข "ซื่อสัตย์ โปร่งใส ตื่นรู้ สู้ทุจริต จิตพอเพียง" ปลูกฝังและสร้างเสริมวัฒนธรรมองค์กร ความซื่อสัตย์ สุจริต ความพอเพียงในหน่วยงาน และบุคลากรเข้าถึงข้อธรรมคำสอนและนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้?EB22 Download ได้ที่นี่

ปฏิทินผู้อำนวยการ

ปฏิทินกิจกรรม รพ.

แพทย์ประจำโรงพยาบาล

วัชระ เอี่ยมรัศมีกุล
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมไพร

พิสิทธิ์ จันทร์สาม
นายแพทย์

ประจักร์ มรกตอัมพรกุล
นายแพทย์

มนัสวี เลียงจินดาถาวร
นายแพทย์
ประภารัตน์ น้อยสุวรรณา
แพทย์หญิง
อัจฉริยาพร นวลเพ็ญ
แพทย์หญิง

ช่องทางรับข้อเสนอแนะ