Who's Online

มี 6 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ระบบงานสารสนเทศ

ตรวจสอบข้อมูลการนัด

ข่าวกระทรวงสาธารณสุข

โครงการพระกรุณาธิคุณเฝ้าระวังโรคมะเร็งฯสำหรับประชาชน อำเภอพนมไพร อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด ปีงบประมาณ 2561

1.บันทึกขออนุมัติดำเนินโครงการ พร้อมโครงการ
2.ขออนุญาตลงเวบไซต์ของโรงพยาบาลพนมไพร เอกสารแนบพร้อมรายละเอียด
3.ระเบียบปฏิบัติการตรวจอัลตราซาวด์ตับโดยพยาบาล เอกสารแนบพร้อมรายละเอียด
4.ระเบียบปฏิบัติการเตรียมภาชนะบรรจุสิ่งส่งตรวจ เอกสารแนบพร้อมรายละเอียด

5.ระเบียบปฏิบัติการเก็บเนื้อเยี่อ(กรณี Case ที่เป็นมะเร็งและได้รับการรักษาโดยการผ่าตัด) เอกสารแนบพร้อมรายละเอียด
6.ระเบียบปฏิบัติ
การเก็บเนื้อเยี่อ เอกสารแนบพร้อมรายละเอียด
7.ระเบียบปฏิบัติวิธีการเก็บสิ่งส่งตรวจ เอกสารแนบพร้อมรายละเอียด

8.ระเบียบปฏิบัติการบรรจุสิ่งส่งตรวจ สำหรับการขนส่งตัวอย่างเนื้อเยื่อ เอกสารแนบพร้อมรายละเอียด

9.ระเบียบปฏิบัติการบรรจุสิ่งส่งตรวจ สำหรับการขนส่งตัวอย่าง Serum เอกสารแนบพร้อมรายละเอียด

10.ระเบียบปฏิบัติขั้นตอน 7 ขั้นตอน โครงการพระกรุณาธิคุณฯ เอกสารแนบพร้อมรายละเอียด
11.Flow chart การดำเนินงานคัดกรองมะเร็ง เอกสารแนบพร้อมรายละเอียด
12.วาระประชุมการดำเนินโครงการคัดกรองมะเร็งตับและท่อน้ำดี เอกสารแนบพร้อมรายละเอียด


 

 

ช่องทางรับข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

ทุกความคิดเห็นของท่าน คือการพัฒนาของเรา


 

วันรณรงค์โรคเรื้อน วันที่ 16 มกราคม ของทุกปี

วันรณรงค์โรคเรื้อน วันที่ 16 มกราคม ของทุกปี
เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 9
ขอเชิญชวนผู้ที่มีอาการผิวหนังเนื้อชา(โรคเรื้อน) ตรวจรักษาฟรี
ระหว่างวันที่ 16-20 มกราคม 2561 ณ โรงพยาบาลพนมไพร และสถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน

ขอเรียนเชิญร่วมกิจกรรมวันมหิดล ณ โรงพยาบาลพนมไพร


 

ปฏิทินผู้อำนวยการ

ปฏิทินกิจกรรม รพ.

ช่องทางรับข้อเสนอแนะ

ทุกความคิดเห็นของท่าน คือการพัฒนาของเรา


แพทย์ประจำโรงพยาบาล

วัชระ เอี่ยมรัศมีกุล

นายแพทย์เชี่ยวชาญ
ด้านเวชกรรมป้องกัน
ผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลพนมไพร
พิสิทธิ์ จันทร์สาม
นายแพทย์

ประจักร์ มรกตอัมพรกุล

นายแพทย์

หน่วยงานในเครือข่าย

สถานีอนามัยนาชม
สถานีอนามัยดอนแดง
สถานีอนามัยกุดน้ำใส
สถานีอนามัยหนองทัพไทย
สถานีอนามัยหัวนา
สถานีอนามัยโพธิ์ใหญ่
สถานีอนามัยวารีสวัสดิ์
สถานีอนามัยคำแดง
สถานีอนามัยโพธิ์ชัย
สถานีอนามัยนานวล
สถานีอนามัยคำไฮ
สถานีอนามัยสระแก้ว
สถานีอนามัยค้อใหญ่
สถานีอนามัยชานุวรรณ
สถานีอนามัยหนองบัว
สถานีอนามัยขมิ้น
สถานีอนามัยดอนกลอย
สถานีอนามัยเด่นราษฎร์
สถานีอนามัยวารีเกษม
สถานีอนามัยศาลางาม
สถานีอนามัยสาวแห
สถานีอนามัยหนองไศล