Who's Online

มี 26 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ระบบงานสารสนเทศ

ข่าวกระทรวงสาธารณสุข

หน่วยงานในเครือข่าย

รพ.สต.นาชม
รพ.สต.ดอนแดง
รพ.สต.กุดน้ำใส
รพ.สต.หนองทัพไทย
รพ.สต.หัวนา
รพ.สต.โพธิ์ใหญ่
รพ.สต.วารีสวัสดิ์
รพ.สต.คำแดง
รพ.สต.โพธิ์ชัย
รพ.สต.นานวล
รพ.สต.คำไฮ
รพ.สต.สระแก้ว
รพ.สต.ค้อใหญ่
รพ.สต.ชานุวรรณ
รพ.สต.หนองบัว

Link แนะนำโรงพยาบาลพนมไพร มีความประสงค์ขอนำ Flow Chart การให้บริการของโรงพยาบาลพนมไพร

??ด้วยกลุ่มการพยาบาลโรงพยาบาลพนมไพร มีความประสงค์ขอนำ Flow Chart การให้บริการของโรงพยาบาลพนมไพร เพื่อเผยแพร่อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน เป็นการแสดงความโปร่งใสของการดำเนินงาน และเกิดความโปร่งใสเป็นธรรมในการให้บริการ ผู้รับผิดชอบงานจึงขอ เสนอ Flow Chart การดำเนินงาน?รายละเอียด Download ได้ที่นี่

ประกาศโรงพยาบาลพนมไพร เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ประจำปี 2563

? ?ตามที่ โรงพยาบาลพนมไพร ได้มีประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ประจำปี 2563 จำนวน 6 ตำแหน่ง 6 อัตรา รับสมัครสอบระหว่างวันที่ 21 พ.ย. 2562 ถึง วันที่ 20 ธ.ค. 2562 และกำหนดสอบคัดเลือกในวันจันทร์ที่ 23 ธ.ค. 2562 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป สถานที่ ณ ห้องประชุมปิติ ทั้งไพศาล ชั้น 3 อาคาร 60 ปี จุฬาภรณ์ โรงพยาบาลพนมไพร? ตามประกาศฯ ลงวันที่ 23 พ.ย. 2562 นั้น จึงขอประกาศผลการคัดเลือกพร้อมรายละเอียดแนบท้ายประกาศ?Download รายละเอียดได้ที่นี่

ประกาศโรงพยาบาลพนมไพร เรื่อง การคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) โรงพยาบาลพนมไพร

??ด้วยโรงพยาบาลพนมไพร มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตามกรอบอัตรากำลังลูกจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งที่คัดเลือก จำนวน 6 ตำแหน่ง 6 อัตรา

ตำแหน่งที่รับสมัคร จำนวน 6 ตำแหน่ง 6 อัตรา

1.?นักโภชนาการ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? จำนวน 1 อัตรา

2.?นักกายภาพบำบัด? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?จำนวน 1 อัตรา

3.?แพทย์แผนไทย? ? ? ? ? ? ? ? ? ??? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? จำนวน 1 อัตรา

4.?พนักงานช่วยการพยาบาล (หมอนวด)? ? ? ? ? ? ? ? ? จำนวน 1 อัตรา

5.?พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (กลุ่มงานการพยาบาล)? ? จำนวน 1 อัตรา

6.?พนักงานบริการ (งานจ่ายกลาง-ซักฟอก)? ? ? ? ? ? ? จำนวน 1 อัตรา

ผู้สนใจติดต่อขอรับและยื่นใบสมัครได้ที่?งานธุรการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ชั้น 3 อาคาร 60 ปี จุฬาภรณ์ โรงพยาบาลพนมไพร อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด?ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 20?ธันวาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)?หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 0 4359 1321 - 2 ต่อ 4304 หรือสามารถดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์?http://www.pnphos.net?หมายเหตุ ในวันศุกร์ที่ 20?ธันวาคม 2562 จะทำการปิดรับใบสมัครในเวลา 16.00 น.?Download รายละเอียดได้ที่นี่

เรื่อง ประกาศโรงพยาบาลพนมไพรผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน)

??เรื่อง ประกาศโรงพยาบาลพนมไพรผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน)

? ? ? ? ตามประกาศโรงพยาบาลพนมไพร ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง การคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) โรงพยาบาลพนมไพร จำนวน 6 ตำแหน่ง

ซึ่งกำหนดสอบคัดเลือกในวันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมปิติ ทั้งไพศาล และห้องจรัส สุวรรณเวลา อาคาร 60 ปี จุฬาภรณ์ โรงพยาบาลพนมไพร รายชื่อตามเอกสารแนบ?Download รายละเอียดได้ที่นี่

ประกาศโรงพยาบาลพนมไพร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน)

?ตามประกาศโรงพยาบาลพนมไพร ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2562 เรื่อง การคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) โรงพยาบาลพนมไพร จำนวน 7 ตำแหน่ง 9 อัตรา รับสมัครสอบระหว่างวันที่ 7 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 16 ตุลาคม 2562 ซึ่งกำหนดสอบคัดเลือกในวันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมปิติ ทั้งไพศาล และห้องจรัส สุวรรณเวลา อาคาร 60 ปี จุฬาภรณ์ โรงพยาบาลพนมไพร?Download รายละเอียดได้ที่นี่

ปฏิทินกิจกรรม รพ.

แพทย์ประจำโรงพยาบาล

วัชระ เอี่ยมรัศมีกุล
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมไพร

พิสิทธิ์ จันทร์สาม
นายแพทย์

ประจักร์ มรกตอัมพรกุล
นายแพทย์

มนัสวี เลียงจินดาถาวร
นายแพทย์
ประภารัตน์ น้อยสุวรรณา
แพทย์หญิง
อัจฉริยาพร นวลเพ็ญ
แพทย์หญิง

ช่องทางรับข้อเสนอแนะ