รายชื่อสอบสวนผู้ป่วยโรคติดเชื้อโควิด-19 ตรวจคัดกรองรอบ 2 (ระยะเวลา 7 วันหลังตรวจครั้งที่ 1)

รายงานผู้ป่วยโรคติดเชื้อโควิด-19 อำเภอพนมไพร แยกรายหมู่บ้าน

รหัสตำบล ชื่อตำบล หมู่ ทั้งหมด รายใหม่ รักษาอยู่ หายแล้ว เสียชีวิต
450601 พนมไพร 1 7 0 0 7 0
450601 พนมไพร 2 4 0 0 4 0
450601 พนมไพร 3 10 0 0 10 0
450601 พนมไพร 4 3 0 0 3 0
450601 พนมไพร 5 2 0 0 2 0
450601 พนมไพร 6 1 0 0 1 0
450601 พนมไพร 7 6 0 0 6 0
450601 พนมไพร 8 2 0 0 2 0
450601 พนมไพร 9 3 0 0 3 0
450601 พนมไพร 10 1 0 0 1 0
450601 พนมไพร 11 10 0 0 10 0
450601 พนมไพร 12 3 0 0 2 1
450601 พนมไพร 13 1 0 0 1 0
450601 พนมไพร 16 6 0 0 6 0
450601 พนมไพร 17 7 0 0 7 0
450601 พนมไพร 18 1 0 0 1 0
450601 พนมไพร 19 2 0 0 2 0
รวม 69 0 0 68 1