รายชื่อสอบสวนผู้ป่วยโรคติดเชื้อโควิด-19 ตรวจคัดกรองรอบ 2 (ระยะเวลา 7 วันหลังตรวจครั้งที่ 1)

รายงานผู้ป่วยโรคติดเชื้อโควิด-19 อำเภอพนมไพร แยกรายหมู่บ้าน

รหัสตำบล ชื่อตำบล หมู่ ทั้งหมด รายใหม่ รักษาอยู่ หายแล้ว เสียชีวิต
450602 แสนสุข 1 2 0 0 2 0
450602 แสนสุข 2 4 0 0 4 0
450602 แสนสุข 3 8 0 0 8 0
450602 แสนสุข 4 3 0 0 3 0
450602 แสนสุข 5 13 0 0 13 0
450602 แสนสุข 6 2 0 0 2 0
450602 แสนสุข 8 4 0 0 4 0
450602 แสนสุข 9 7 0 0 7 0
450602 แสนสุข 10 2 0 0 2 0
450602 แสนสุข 11 3 0 0 3 0
450602 แสนสุข 12 2 0 0 2 0
450602 แสนสุข 13 1 0 0 1 0
450602 แสนสุข 14 2 0 0 2 0
450602 แสนสุข 15 1 0 0 1 0
450602 แสนสุข 16 2 0 0 2 0
450602 แสนสุข 18 1 0 0 1 0
รวม 57 0 0 57 0