รายชื่อสอบสวนผู้ป่วยโรคติดเชื้อโควิด-19 ตรวจคัดกรองรอบ 2 (ระยะเวลา 7 วันหลังตรวจครั้งที่ 1)

รายงานผู้ป่วยโรคติดเชื้อโควิด-19 อำเภอพนมไพร แยกรายหมู่บ้าน

รหัสตำบล ชื่อตำบล พื้นที่ หมู่ ทั้งหมด รายใหม่ รักษาอยู่ หายแล้ว เสียชีวิต
450602 แสนสุข 1 12 0 1 11 0
450602 แสนสุข 2 12 0 3 9 0
450602 แสนสุข 3 12 0 3 8 1
450602 แสนสุข 4 16 0 4 12 0
450602 แสนสุข 5 8 0 0 7 1
450602 แสนสุข 6 6 0 0 6 0
450602 แสนสุข 7 14 0 2 11 1
450602 แสนสุข 8 28 0 6 22 0
450602 แสนสุข 9 21 0 6 15 0
450602 แสนสุข 10 13 0 4 9 0
450602 แสนสุข 11 9 0 3 6 0
450602 แสนสุข 12 4 0 0 4 0
450602 แสนสุข 13 6 0 2 3 1
450602 แสนสุข 14 10 0 0 10 0
450602 แสนสุข 15 4 0 0 4 0
450602 แสนสุข 16 2 0 1 1 0
450602 แสนสุข 17 3 0 1 2 0
450602 แสนสุข 18 10 0 2 8 0
รวม 186 0 38 148 4