รายชื่อสอบสวนผู้ป่วยโรคติดเชื้อโควิด-19 ตรวจคัดกรองรอบ 2 (ระยะเวลา 7 วันหลังตรวจครั้งที่ 1)

รายงานผู้ป่วยโรคติดเชื้อโควิด-19 อำเภอพนมไพร แยกรายหมู่บ้าน

รหัสตำบล ชื่อตำบล หมู่ ทั้งหมด รายใหม่ รักษาอยู่ หายแล้ว เสียชีวิต
450603 กุดน้ำใส 1 1 0 0 1 0
450603 กุดน้ำใส 2 2 0 0 2 0
450603 กุดน้ำใส 3 2 0 0 2 0
450603 กุดน้ำใส 5 5 0 0 5 0
450603 กุดน้ำใส 6 1 0 0 1 0
450603 กุดน้ำใส 7 4 0 0 4 0
450603 กุดน้ำใส 8 5 0 0 5 0
450603 กุดน้ำใส 9 4 0 0 4 0
รวม 24 0 0 24 0